آرایش دروس

        برنامه دروس كارشناسي پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

 ترم اول

 رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9006

آناتومی (1)

پايه

2

5/1

26

5/0

17

-

2

9001

فيزيك عمومي

اختصاصی

3

2

34

1

34

 

3

9003

رياضيات عمومی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

4

9010

زيست شناسی سلولی

پايه

2

2

34

-

-

-

5

9012

آشنايی با فناوری نوين اطلاعات

پايه

2

1

17

1

34

 

6

7011

انديشه اسلامي (1)

عمومي

2

2

34

-

-

-

7

142304

تربيت بدني (1)

عمومي

1

-

-

1

34

-

8

302521

زبان انگليسی عمومی

عمومی

3

3

51

-

-

-

9

9009

فيزيولوژي

پايه

2

5/1

26

5/0

17

-

   

جمع واحد

 

19

         

 

 ترم دوم

 رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9020

روشهای پرتونگاری 1

اختصاصی

3

3

51

-

-

آناتومی 1

2

9018

فيزيک پرتوها

پايه

3

3

51

-

-

 

3

9007

آناتومی 2

پايه

2

5/1

26

5/0

17

-

4

9017

ثبت و نمايش تصاوير در پزشکی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

5

9004

آمار

اختصاصی

1

1

17

1

34

-

6

 292620

ادبيات فارسی

عمومی

3

3

51

-

-

 

7

7012 

انديشه اسلامي (2) 

عمومي

2

2

34

-

-

-

8

9014

اخلاق حرفه ای

اختصاصی

1

-

-

-

-

-

9

9016

اصطلاحات پزشکی در راديولوژی

اختصاصی

1

1

17

1

34

 

 

 

جمع واحد

 

18

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

 رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9021

روشهای پرتونگاری 2

اختصاصی

3

3

51

-

-

آناتومی 2

2

9026

آشنايی با مواد کتتراست در تصوير برداری پزشکی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

3

9008

آناتومی 3

پايه

2

5/1

26

5/0

17

-

4

9019

فيزيک پرتوشناسی تشخيصی

پايه

3

3

51

-

-

فیزیک پرتوها

5

9015

مديريت بيمارستانی و رفتار سازمانی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

6

9011

آسيب شناسی عمومی

پايه

2

2

34

-

-

فیزیولوژی

7

9025

راديوبيولوژی

اختصاصی

2

2

34

-

-

زیست شناسی و  فیزیک پرتوها

8

9042

کارآموزی (1)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

9

 7022

اخلاق اسلامی

عمومي

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع

 

20

 

 

 

 

 

 

 ترم چهارم

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9022

روشهای پرتونگاری 3

اختصاصی

2

3

51

-

-

آناتومی 3

2

9033

اصول فيزيکی CT سطستم توموگرافی کامپيوتری

پايه

2

2

34

-

-

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

3

9031

دوزيمتری پرتوهای يونيزان

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

فیزیک پرتوها

4

9013

کاربرد رايانه در تصوير برداری

اختصاصی

2

1

17

1

34

فناوری اطلاعات

5

7031

انقلاب اسلامی ایران

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

9023

بيماری شناسی

پايه

2

2

34

-

-

آسیب شناسی عمومی

7

9043

کارآموزی (2)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

8

9040

سمينار (1)

اختصاصی

1

-

-

1

34

-

9

7042

تاريخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

2

34

-

-

-

10

9024

مراقبت از بيمار در تصوير برداری پزشکی

اختصاصی

2

1

17

1

34

فيزيولوژی

11

192309

تربيت بدني (2)

عمومي

1

-

-

1

34

-

   

جمع واحد

 

20

         

 

  ترم پنجم

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9030

تصويربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی

پایه

3

3

51

-

-

-

2

9039

تعميرات و نگهداری دستگاههای راديولوژی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

فيزيک پرتوشناسی تشخيصی

3

9038

حفاظت در برابر پرتوهای يونيزان در بخشهای پرتونگاری تشخيصی

اختصاصی

2

2

34

-

-

دوزيمتری پرتوهای يونيزان

4

9028

ارزيابی تصاوير پزشکی (1)

پايه

2

2

34

-

-

بيماری شناسی

5

 7051

تفسير موضوعی قرآن

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

9032

آناتومی مقطعی

پايه

3

3

51

-

-

آناتومی 1و2و3

7

9002

بهداشت عمومی

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

8

9035

اصول فيزيکی سيستم های تصوير برداری MRI

پايه

2

2

34

-

-

-

9

9044

کارآموزی (3)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

ترم ششم

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9036

تکنيکها و جنبه های بالينی MRI

اختصاصی

2

2

34

-

-

آناتومی مقطعی و اصول فيزيکیMRI

2

9034

تکنيکهای بالينی (CT)

اختصاصی

2

2

34

-

-

اصول فيزيکیCT و آناتومی مقطعی

3

9005

زبان تخصصی

اختصاصی

2

2

34

-

-

زبان عمومی

4

9041

سمينار (2)

اختصاصی

1

-

-

1

34

-

5

 189128

دانش خانواده و جمعيت

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

 7044

تاريخ فرهنگ تمدن اسلام و ايران

عمومی

2

2

34

-

-

-

7

9037

تضمين QA و کنترل  کيفی QC روشهای تصويربرداری پزشکی

اختصاصی

3

2

34

1

24

فيزيک تشخيصی و فيزيک امواج فراصوت و اصول فيزيکی CTوMRI

8

9029

ارزيابی تصاوير پزشکی (2)

اختصاصی

2

2

34

-

-

ارزيابی تصاوير پزشکی(1) و آناتومی مقطعی

9

9027

روشهای پرتونگاری اختصاصی

پايه

2

2

34

-

-

-

10

9045

کارآموزی (4)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم هفتم

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9048

کارآموزی  در عرصه (3)

(روشهای پرتونگاری اختصاصی)

کارآموزی

4

-

-

4

204

-

2

9047

کارآموزی  در عرصه (2)

MRI

کارآموزی

4

-

-

4

204

-

 

 

جمع

 

8

 

 

 

 

 

 

  ترم هشتم

 رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9046

کارآموزی  در عرصه (1)

(سی تی اسکن)

کارآموزی

4

-

-

4

204

-

2

9049

کارآموزی  در عرصه (4)

سونوگرافی تشخيصی

کارآموزی

4

-

-

4

204

-

 

 

جمع

 

8

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پیراپزشکی تلفن: 5138 - 3323 - 074

لینک های مرتبط:
آمار بازدیدکنندگان:

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:103
بازدید این صفحه:3602
تعداد کل بازدید:344370
خدمات فناوری اطلاعات:

تغییر رمز VPN
سرور فایل و برنامه دانشگاه
وب سایت های دانشگاه
Off Campus
اتوماسیون اداری
بخش ها و واحد ها:

رضایت شما از کیفیت خدمات آموزش دانشکده چقدر است؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.
طراحی و توسعه در اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 2019