اطلاعیه ها

آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
روز جهانی اتاق عمل
جلسه نمایندگان دانشجویان دانشکده با ریاست و مدیران دانشکده
محسن شفیعی

محسن شفيعی

سمت : عضو هيات علمی دانشکده پيراپزشکی و مدیر گروه پرتوشناسی

شناسنامه علمی

طرح درس

برنامه هفتگی

منابع آموزشی

 

 

شرح وظايف مدير گروه

تشکيل بموقع و مستمر و اداره جلسات گروه و نظارت بر اجراي آئين نامه داخلي گروه

ارائه گزارش گروه به شوراي آموزشي و انعکاس مصوبات شورا به گروه

پيگيري و نظارت کارهاي محوله به هر يک از اعضاء گروه

ايجاد هماهنگي و تبادل نظر با گروههاي آموزشي و ساير مراکز در رشته مربوطه و در صورت لزوم پيشنهاد تشکيل جلسات مشترک گروههاي آموزشي از طريق شوراي آموزشي و پژوهشي

تامين نيروي انساني جهت دروس رشته مربوطه

ارائه برنامه درسي مدرسين به واحد آموزش جهت برنامه ريزي نيمسال بعد

آگاهي از طرح درس هاي مدرسين رشته مربوطه و نگهداري آنها در پرونده مربوط به فعاليتهاي آموزشي گروه تا در صورت نياز در جلسات گروه مورد استفاده يا بحث قرار گيرد

ايجاد هماهنگي لازم با استادان راهنما .

طرح جزوه هاي تهيه شده توسط مدرسين گروه در گروه آموزشي مربوطه و ارائه آنها به شوراي آموزشي و پژوهشي مرکز

ايجاد هماهنگي لازم براي ارزشيابي صحيح پاياني دروس مربوطه

ايجاد هماهنگي لازم در گروه براي همکاري در مسابقات علمي فرهنگي هنري

ايجاد هماهنگي با شوراي آموزشي و پژوهشي جهت آگاهي به موقع مدرسين گروه از برگزاري مجامع علمي فرهنگي داخلي و بين المللي

همکاري باکميته تخصصي برنامه ريزي رشته مربوطه در دفتر مدارس عالي در صورت نياز

ايجاد هماهنگي با واحد کتابخانه و تکنولوژي آموزشي جهت استفاده صحيح مدرسين و دانشجويان دروس مربوطه

شرکت در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي مرکز

درخواست تشويق يا تذکر به موقع مدرسين از شوراي آموزشي و پژوهشي با ذکر دليل

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107