.......... سال 1398، "رونق تولید" گرامی باد...........صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه هوشبری > لیست کتاب های گروه > واژه شناسی پزشکی 

                            

 

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشكده پيراپزشكي

گروه آموزشي  هوشبري

طرح درس : اصطلاحات عمومي پزشكي واختصاصي هوشبری

 

  عنوان درس: : اصطلاحات عمومي پزشكي واختصاصي هوشبري                                                 سال تحصيلي :

  تعداد و نوع واحد : 2 واحد نظري                                                                                                    فراگيران : دانشجويان كارشناسي هوشبري

  شماره درس :                                                                                                                                     تاريخ شروع ترم :

  پيش نياز:                                                                                                                                             تاريخ پايان ترم :

  روز و ساعت تدريس :                                                                                                      تاريخ امتحان پايان ترم:

  مكان تدريس:                                                                                                                                       مدرس:  آقاي رستمی نژاد

                                                                                                        

هدف كلي. فراگيري واژه هاي عمومي پزشكي واختصاصي هوشبري درجهت پيشبرد كاربهتر دربخشهاي اتاق عمل

            فعاليتهاي دانشجويان

شيوه تدريس و رسانه آموزشي

اهداف ويژه

دانشجو باید قادر باشد که:

هدف كلي :

آشنايي دانشجويان با :

تاريخ

تعداد جلسات

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- هدف ازمطالعه درس اصطلاحات پزشكي را بيان كند.

2- اجزاء مختلف يك اصطلاح Term را نام ببرد.

3- واژهاي زير را تعريف كند:

- ريشه لغت ، لغات مركب ، شكل تركيبي ريشه لغت

- پيشوند ، پسوند

اجزاي مختلف

واژگان پزشكي

 

 

 

 

اول

 

 

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- پيشوند را تعريف نمايد.

2- پيشوندهايي كه نشان دهنده  وضعيت هستند ، را نام ببرد .

3- پيشوندهاي منفي كننده را نام ببرد .

4- پيشوندهايي كه نشان دهنده درجه واندازه هستند را  نام ببرد .

پيشوندهاي رايج درترمينولوژي پزشكي

 

دوم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- پيشوندهايي كه نشان دهنده جهت هستند را  نام ببرد.

2- پيشوندهايي كه نشان دهنده رنگ هستند را  نام ببرد.

3- پيشوندهايي كه نشان دهنده اعداد وزمان هستند را  نام ببرد .

پيشنودهاي رايج درترمينولوژي پزشكي ( ادامه)

 

سوم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- پسوند را تعريف نمايد .

2- پسوندهايي كه ريشه لغت را به اسم و صفت تبديل مي نمايند نام ببرد.

3- پسوندهايي را كه نشان دهنده يك فرايند بيماري هستند ليست نمايد .

پسوندهاي رايج در ترمينولوژي پزشكي

 

چهارم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- پسوندهايي راكه نشان دهنده يك اقدام تشخيصي يا جراحي هستند نام ببرد .

2- پسوندهايي را كه نشان دهنده يك حالت هستند ليست نمايد.

3- پسوندهايي را كه بيانگر يك حوزه تخصصي يا داشتن تخصص خاص هستند نام ببرد .

پسوندهاي رايج در ترمينولوژي پزشكي

( ادامه )

 

پنجم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت مربوط به عوامل فيزيكي مانندفشار، نور،كار و حركت، الكتريسته  و...را نام ببرد .

2- ريشه هاي لغت مربوط به عوامل شيميايي مانند نيتروژن ، آهن و سديم را ليست نمايد .

3- ريشه هاي لغت مربوط به زمان را نام ببرد .

ريشه هاي لغت مربوط به عوامل فيزيك شيميايي وزمان

 

ششم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1-  اصطلاحات واختصارات مربوط به نواحي چهارگانه شكم را نام ببرد .

2- اصطلاحات مربوط به جهات آناتوميك را ليست نمايد.

3- ريشه هاي لغت مربوط به نواحي سرو تنه واندامها را معني نمايد .

اصطلاحات مربوط به ساختمان بدن

 

هفتم

(تعطیل)

 

 

امتحان میان ترم

 

 

هشتم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم قلبي وعروقي لنفاوي وخون را ليست نمايد .

2- اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد .

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستم قلبي وعروقي ،

 لنفاوي وخون

 

نهم

 

پاسخگويي به سوالات

انجام تكاليف محوله

 

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم گوارش و تنفس را ليست نمايد .

2- اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها ،  تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد .

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستم هاي تنفس و گوارش

 

 

دهم

پاسخگويي به سوالات و انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم هاي ادراري و تناسلي را ليست نمايد .

2-  اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها ،  تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد .

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستم هاي ادراري وتناسلي

 

يازدهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم هاي عصبي آندوكرين وحواس ( چشم و گوش)را ليست نمايد .

2- اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها ،  تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد.

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستم هاي

عصبي ، آندوكرين و حواس ( چشم وگوش)

 

دوازدهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم هاي عضلاني ، اسكلتي و پوست را ليست نمايد .

2- اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها ،  تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد .

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستمهاي عضلاني ، اسكلتي و پوست

 

سيزدهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1-اصطلاحات واختصارات رايج در اتاق عمل را ليست نمايد.

 

اصطلاحات اختصاصي و اختصارات بيهوشي

 

چهاردهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- اصطلاحات واختصارات مربوط به وسايل بيهوشي و بي حسي موضعي را ليست نمايد .

اصطلاحات اختصاصي و اختصارات بيهوشي

 

پانزدهم

 

 

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

 

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- اصطلاحات و اختصارات رايج در بيهوشي عمومي را ليست نمايد .

 

اصطلاحات اختصاصي و اختصارات بيهوشي

 

شانزدهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- اصطلاحات واختصارات رايج در بي حسي هاي موضعي را ليست نمايد .

اصطلاحات اختصاصي و اختصارات رايج در

 بي حسي موضعي

 

هفدهم

نحوه ارزشيابي :

ارزشيابي دانشجويان دراين دوره بصورت زير انجام گيرد:

- آزمون بدون اعلام قبلي وپرسشهاي شفاهي و تكاليف محوله                   20%

- امتحان پايان ترم                                                                                        80%

جمع                                                                                                         100%

 

References:

1-  Birmingham ‘ Jacqueline  Joseph   Medical – Terminology’ a  self  learning  Text  . 3rd  latest Edition

2- Cohen ‘ Barbara J . Medical  Terminologyi  an  illustrated  guide  3rd  latest Edition

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 53
 بازدید امروز : 87
 کل بازدید : 292988
 بازدیدکنندگان آنلاين : 11
 زمان بازدید : 1.1856