اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
واژه شناسی پزشکی

                            

 

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشكده پيراپزشكي

گروه آموزشي  هوشبري

طرح درس : اصطلاحات عمومي پزشكي واختصاصي هوشبری

 

  عنوان درس: : اصطلاحات عمومي پزشكي واختصاصي هوشبري                                                 سال تحصيلي :

  تعداد و نوع واحد : 2 واحد نظري                                                                                                    فراگيران : دانشجويان كارشناسي هوشبري

  شماره درس :                                                                                                                                     تاريخ شروع ترم :

  پيش نياز:                                                                                                                                             تاريخ پايان ترم :

  روز و ساعت تدريس :                                                                                                      تاريخ امتحان پايان ترم:

  مكان تدريس:                                                                                                                                       مدرس:  آقاي رستمی نژاد

                                                                                                        

هدف كلي. فراگيري واژه هاي عمومي پزشكي واختصاصي هوشبري درجهت پيشبرد كاربهتر دربخشهاي اتاق عمل

            فعاليتهاي دانشجويان

شيوه تدريس و رسانه آموزشي

اهداف ويژه

دانشجو باید قادر باشد که:

هدف كلي :

آشنايي دانشجويان با :

تاريخ

تعداد جلسات

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- هدف ازمطالعه درس اصطلاحات پزشكي را بيان كند.

2- اجزاء مختلف يك اصطلاح Term را نام ببرد.

3- واژهاي زير را تعريف كند:

- ريشه لغت ، لغات مركب ، شكل تركيبي ريشه لغت

- پيشوند ، پسوند

اجزاي مختلف

واژگان پزشكي

 

 

 

 

اول

 

 

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- پيشوند را تعريف نمايد.

2- پيشوندهايي كه نشان دهنده  وضعيت هستند ، را نام ببرد .

3- پيشوندهاي منفي كننده را نام ببرد .

4- پيشوندهايي كه نشان دهنده درجه واندازه هستند را  نام ببرد .

پيشوندهاي رايج درترمينولوژي پزشكي

 

دوم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- پيشوندهايي كه نشان دهنده جهت هستند را  نام ببرد.

2- پيشوندهايي كه نشان دهنده رنگ هستند را  نام ببرد.

3- پيشوندهايي كه نشان دهنده اعداد وزمان هستند را  نام ببرد .

پيشنودهاي رايج درترمينولوژي پزشكي ( ادامه)

 

سوم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- پسوند را تعريف نمايد .

2- پسوندهايي كه ريشه لغت را به اسم و صفت تبديل مي نمايند نام ببرد.

3- پسوندهايي را كه نشان دهنده يك فرايند بيماري هستند ليست نمايد .

پسوندهاي رايج در ترمينولوژي پزشكي

 

چهارم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- پسوندهايي راكه نشان دهنده يك اقدام تشخيصي يا جراحي هستند نام ببرد .

2- پسوندهايي را كه نشان دهنده يك حالت هستند ليست نمايد.

3- پسوندهايي را كه بيانگر يك حوزه تخصصي يا داشتن تخصص خاص هستند نام ببرد .

پسوندهاي رايج در ترمينولوژي پزشكي

( ادامه )

 

پنجم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت مربوط به عوامل فيزيكي مانندفشار، نور،كار و حركت، الكتريسته  و...را نام ببرد .

2- ريشه هاي لغت مربوط به عوامل شيميايي مانند نيتروژن ، آهن و سديم را ليست نمايد .

3- ريشه هاي لغت مربوط به زمان را نام ببرد .

ريشه هاي لغت مربوط به عوامل فيزيك شيميايي وزمان

 

ششم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1-  اصطلاحات واختصارات مربوط به نواحي چهارگانه شكم را نام ببرد .

2- اصطلاحات مربوط به جهات آناتوميك را ليست نمايد.

3- ريشه هاي لغت مربوط به نواحي سرو تنه واندامها را معني نمايد .

اصطلاحات مربوط به ساختمان بدن

 

هفتم

(تعطیل)

 

 

امتحان میان ترم

 

 

هشتم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم قلبي وعروقي لنفاوي وخون را ليست نمايد .

2- اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد .

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستم قلبي وعروقي ،

 لنفاوي وخون

 

نهم

 

پاسخگويي به سوالات

انجام تكاليف محوله

 

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم گوارش و تنفس را ليست نمايد .

2- اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها ،  تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد .

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستم هاي تنفس و گوارش

 

 

دهم

پاسخگويي به سوالات و انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم هاي ادراري و تناسلي را ليست نمايد .

2-  اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها ،  تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد .

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستم هاي ادراري وتناسلي

 

يازدهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم هاي عصبي آندوكرين وحواس ( چشم و گوش)را ليست نمايد .

2- اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها ،  تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد.

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستم هاي

عصبي ، آندوكرين و حواس ( چشم وگوش)

 

دوازدهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- ريشه هاي لغت انتخابي مربوط به سيستم هاي عضلاني ، اسكلتي و پوست را ليست نمايد .

2- اصطلاحات انتخابي واختصارات مربوط به بيماريها ،  تشخيص ودرمان سيستمهاي فوق را معني نمايد .

اصطلاحات انتخابي مربوط به سيستمهاي عضلاني ، اسكلتي و پوست

 

سيزدهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1-اصطلاحات واختصارات رايج در اتاق عمل را ليست نمايد.

 

اصطلاحات اختصاصي و اختصارات بيهوشي

 

چهاردهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- اصطلاحات واختصارات مربوط به وسايل بيهوشي و بي حسي موضعي را ليست نمايد .

اصطلاحات اختصاصي و اختصارات بيهوشي

 

پانزدهم

 

 

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

 

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- اصطلاحات و اختصارات رايج در بيهوشي عمومي را ليست نمايد .

 

اصطلاحات اختصاصي و اختصارات بيهوشي

 

شانزدهم

پاسخگويي به سئوالات انجام تكاليف محوله

سخنراني با استفاده از ويدئوپروژكتور

1- اصطلاحات واختصارات رايج در بي حسي هاي موضعي را ليست نمايد .

اصطلاحات اختصاصي و اختصارات رايج در

 بي حسي موضعي

 

هفدهم

نحوه ارزشيابي :

ارزشيابي دانشجويان دراين دوره بصورت زير انجام گيرد:

- آزمون بدون اعلام قبلي وپرسشهاي شفاهي و تكاليف محوله                   20%

- امتحان پايان ترم                                                                                        80%

جمع                                                                                                         100%

 

References:

1-  Birmingham ‘ Jacqueline  Joseph   Medical – Terminology’ a  self  learning  Text  . 3rd  latest Edition

2- Cohen ‘ Barbara J . Medical  Terminologyi  an  illustrated  guide  3rd  latest Edition

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107