اطلاعیه ها

قند با دندان چه می‌کند؟
گروه هوشبری
کاهش ریسک آسم در کودکان با مصرف مغزیجات
منوی دانشکده
لیست کتاب های گروه

منابع درسی کارشناسی ناپیوسته هوشبری

1-      A text book of regional anatomy. Jpseph. J. latest ed.

2-      Sobotta atlas of Human anatomy. Atlas. J. latest ed.

3-      The concise Gray’s anatomy. Leonard. C.H. latest ed.

4-      Basic anatomy and physiology for paramedics. Dean. M.R.E. latest ed.

5-      Text book of medical physiology. Guyton A.C. latest ed.

6-      Basic of clinical physiology Green J.H. latest ed.

7-      Text book of anatomy and physiology. Guyton A. latest ed.

8-      Nurse Anesthesia. Nagelhout J.& et al. latest ed.

9-       Anesthesia. Ronald D. Miller. Latest ed.

10-  Drugs in Anesthetic and intensive care practice, Vickers M.D& al. latest ed.

11-  Hand book of Nurse Anesthesia, Nagelhout J. etal 2nd ed. 2001

12-  Text book of Blood banking and transfusion medicine. Rudman. Sally V. latest ed.

13-  Modern Blood banking and transfusion practice. Denise M. harmening. latest ed

14-  Clinical practice of transfusion medicine. L.D. pet Z,S.N. swisher. latest ed

15-  Basic of Anesthesia. Robert K. stoelting , Ronald D. Miller. latest ed.

16-  Hand book of Anesthesia and Co-Existing disease. Robert K. stoelting & et al. latest ed.

17-  The ICU book. Paul L, Marino And. latest ed

18-  Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E, Harford. Latest ed.

19-  Respiratory care Equipment. Richard D. & et al. latest ed.

20-  Manual of Emergency care. Susan Budassi Sheehy. & et al. latest ed.

21-  Emergency care, (A text book for parmedics). Greaves L. et al. latest ed.

22-  Text book of Anesthesia. A.R. Aitkenhead, G.Smith. latest ed.

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 9816 - 3222 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107