اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
اهداف کاراموزی

 

 

گروه  آموزشی هوشبری

 


 

برنامه زمان بندی کارآموزی  بیمارستانی (1) دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری

ورودی مهر96 نیمسال اول 98-97

 

گروه (1) : روایی - محمدی- غلامی- احمدی- اشکانی-  امیری دوست- بزمی- حسن پور

گروه (2): زحلی -نادری - حسینی-  سیاهی اتابکی- عابدین- عبادی دیل- فیروزی یعقوبی

تاریخ و محل کار آموزی

گروهها

 

24/6/97 تا 23/8/97

24/8/97 تا 20/10/97

گروه (1)

 

اتاق عمل بیمارستان امام سجاد (ع)

اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی

گروه (2)

 

اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی

اتاق عمل بیمارستان امام سجاد (ع)

 

روزها و ساعات کارآموزی:

سه شنبه و چهارشنبه : ساعت 30/13-30/7

مربیان:

بیمارستان امام سجاد (ع) :آقای نصیبی

بیمارستان شهید بهشتی: رستمی نژاد

 

طرح درس کارآموزی بیمارستانی (1)

 

نام و شماره درس : کاراموزی بیمارستانی (1)                          رشته و مقطع تحصیلی :کارشناس پیوسته هوشبری

تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : 4واحد عملی                  بیمارستانی دروس پیش نیاز: کارآموزی پرستاری

اهداف کلی:

1-شناخت کلی بیمار و ارزیابی قبل از عمل

2- شناخت کلی انواع پایش قبل، حین و بعد از عمل

3-آشنایی با انواع بیحسی ها و مراقبت های مربوطه

4-اشنایی با اصول هوش آوری و مراقبتهای مربوطه

اهداف رفتاری:

- چگونگی ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی را بیان نماید.

- اصول انتخاب روش بیهوشی مناسب را شرح دهد.

- چگونگی آماده سازی بیمار جهت القاء بیهوشی ( تجهیزات- وسایل و داروها و...) را توضیح داده و مشارکت نماید.

- در انجام القاء بیهوشی عمومی تحت نظر متخصص بیهوشی مشارکت نماید.

- ارگانهای حیاتی  و صحنه عمل  را طبق اصول آموخته شده پایش نماید.

- عوارض قبل و حین و بعد از بیهوشی را توضیح داده و در مراقبت از بیمار مشارکت نماید.

- سیستم های تجویز صحیح اکسیژن را طبق دستور به کار گیرد.

- اصول کلی مایع درمانی و انتقال خون را بیان نماید و در انتقال خون و مایع درمانی مشارکت نماید.

- آماده سازی وسایل و تجهیزات در ارتباط  با اداره راه هوایی مشکل را بیان نموده و در انجام آن مشارکت نماید.

- روشهای انجام  بیحسی ناحیه ای و بروز عوارض احتمالی را بیان نماید.

- وسایل و تجهیزات و داروهای مورد نیاز برای انجام بیحسی های ناحیه ای را نام برده و در آماده سازی آنها مشارکت نماید.

- در مراقبت از بیمار در حین و بعد از بیحسی های ناحیه ای مشارکت نماید.

- در انجام  انواع بلوکهای عصبی محیطی مشارکت و از بیمار مراقبت بعمل آورد.

- انواع روشهای استقرار بیمار بر روی تخت عمل، عوارض و توجهات لازم را توضیح دهد و در این امر مشارکت نماید.

- اصول آماده سازی وسایل و تجهیزات جهت هوش آوری بیمار را بیان نموده و در این امر مشارکت نماید.

- در مرحله هوش آوری بیمار تحت نظر متخصص بیهوشی  مشارکت نماید.

- اصول مراقبت از بیمار پس از مرحله هوش آوری  و اتنقال به بخش مراقبتهای پس ازبیهوشی (PACU) را توضیح داده و مشارکت نماید.

نحوه ارزشیابی دانشجو - بارم مربوط به هر ارزشیابی :

آزمون شفاهی و عملی میان ترم: 20% نمره

آزمون شفاهی و عملی آخر ترم: 40% نمره

ارزیابی مستمر دانشجو بر اساس برگه مشاهده : 20% نمره

انجام تکالیف: 10% نمره

منابع اصلی درس ( عنوان کتاب نام نویسنده سال و محل انتشار- نام ناشر- شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلات آن به عنوان منبع ضروری نباشد).

 


برنامه زمان بندی کارآموزی  (3)  دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری

ورودی مهر 95 نیمسال اول 98-97

 

گروه (1) : مهدی اکبری - فرید اکبری - امامی  - مرادی- منعمی گشتاسب- عبدی زاده- خوبانی -محمدی

گروه (2): رئیسی - رضایی -  باوند- محمدیان گشتاسبی- باب- ابوالحسن بیگی - شجاعی زاده- هنرنژاد

تاریخ و محل کار آموزی

گروهها

 

24/6/97 تا 23/8/97

24/8/97 تا 20/10/97

گروه (1)

 

اتاق عمل بیمارستان امام سجاد (ع)

اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی

 

گروه (2)

 

اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی

اتاق عمل بیمارستان امام سجاد (ع)

 

روزها و ساعات کارآموزی:

دو شنبه ها و سه  شنبه ها ساعت 30/13-30/7

مربیان:

بیمارستان شهید بهشتی  : آقای عبدی

بیمارستان امام سجاد (ع) :آقای نصیبی

طرح درس کارآموزی (3)

 

نام و شماره درس : کاراموزی(3)                                       رشته و مقطع تحصیلی :کارشناس پیوسته هوشبری

تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : 4واحد عملی            دروس پیش نیاز: کارآموزی (2) و همراه با روش بیهوشی(2)

اهداف کلی:

1-آماده سازی قبل از عمل

2- شناخت بیهوشی کودکان

3- شناخت بیهوشی زنان ومامایی

4- شناخت بیهوشی سالمندان

5- آمادگی جهت احیاء قلبی ریوی مغزی کودکان و بزرگسالان

اهداف رفتاری:

- آماده سازی بیمار، وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی ، با توجه به روش بیهوشی انتخابی ، را با نظر متخصص بیهوشی انجام دهد .

- ارگانهای حیاتی و صحنه عمل را پایش نماید.

- تدابیر و تمهیدات لازم در بیهوشی بیماران مبتلا به بیماریهای همراه ( بر طبق موارد آموخته شده در دروس نظری ) را بیان نماید.

- عوارض احتمالی ناشی از وجود بیماریهای همراه را پایش نموده و به درستی به متخصص بیهوشی گزارش نماید.

- اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیمار در جراحی کودکان و نوزادان را شرح دهد و در مراقبت از بیمار مشارکت نماید.

- در آماده سازی سیستم های بیهوشی، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای دستیابی به راه هوایی و انجام بیهوشی در کودکان و نوزادان مشارکت نماید.

- عوارض هوشبری در کودکان را توضیح دهید.

- در رگ گیری وریدهای محیطی در کودکان و نوزادان مشارکت نماید.

- اصول کلی بیهوشی و مراقبت از بیماران در اعمال جراحی زنان و مامایی را شرح دهید.

- وسایل مورد نیاز جهت انجام احیای نوزاد را فراهم و در عملیات مشارکت نماید.

- در آماده سازی بیمار برای استقرارهای مختلف و انجام اقدامات پیشگیری از ایجاد عارضه مشارکت نماید.

-  اصول کلی بیهوشی در مراقبت از بیماران سالمند را شرح دهید.

- تدابیر و تمهیدات لازم در مراقبت ار بیماران سالمند تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای و .... را بیان نموده، انجام دهد.

- وسایل، امکانات، تجهیزات و داروهای مورد نیاز در احیای قلبی، ریوی، مغزی را بیان نموده، در آماده سازی و کنترل روزانه ترالی اورژانس مشارکت نماید.

- انواع روشهای انتقال خون و مایع درمانی، اصول مراقبتی و عوارض آنها را شرح دهید.

- انواع فذآوردها ی تزریقی، محصولات خونی و جانشین شونده های خون ، کاربرد و نکات قابل توجه در استفاده از آنها را شرح داده، در استفاده از آنها مشارکت نماید.

 سایر مطالب فرا گرفته در دروس نظری و عملی را تمرین می کند.

نحوه ارزشیابی دانشجو - بارم مربوط به هر ارزشیابی:

آزمون شفاهی و عملی میان ترم: 20% نمره

آزمون شفاهی و عملی آخر ترم: 40% نمره

ارزیابی مستمر دانشجو بر اساس برگه مشاهده : 30% نمره

انجام تکالیف ، حضور فعال و مسئولیت پذیری : 10% نمره

منابع اصلی درس ( عنوان کتاب نام نویسنده سال و محل انتشار- نام ناشر- شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلات آن به عنوان منبع ضروری نباشد).

برنامه زمان بندی کارآموزی در عرصه (1)  دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری

ورودی مهر93 نیمسال اول 98-97

گروه (1): جمالی- اقبالی - عظیمی فر - علیزاده  - فاطمی- ایزدی- هاشمی- عبادی-زارع خفری

گروه (2): رستمی - بکتاشیان -بهمنی-  پروین زاده - آکار -  اکبری - رحیمی- گشتاسبی- سیدی پور

تاریخ و محل کار آموزی

گروهها

 

24/6/97 تا 23/8/97

24/8/97 تا 20/10/97

گروه (1)

 

اتاق عمل شهید بهشتی

شنبه و یکشنبه صبح

اتاق عمل امام سجاد (ع)

شنبه و یکشنبه صبح

اتفاقات شهید بهشتی دوشنبه ها عصر

شهید بهشتی سه شنبه ها عصر   ICU2

اتاق عمل شهید بهشتی

شنبه و یکشنبه عصر

گروه (2)

 

اتاق عمل امام سجاد (ع)

شنبه و یکشنبه صبح

اتاق عمل شهید بهشتی

شنبه و یکشنبه صبح

اتاق عمل شهید بهشتی

شنبه و یکشنبه عصر

اتفاقات شهید بهشتی دوشنبه ها عصر

شهید بهشتی سه شنبه ها عصر   ICU2

 ساعات کارآموزی:

صبح ها : 30/13-30/7

عصرها: 20-14

مربیان:

اتاق عمل : دکتر هجر- دکتر منصوریان-  رستمی نژاد

    اتفاقات و ICU :آقای عبدی

 

طرح درس کاراموزی در عرصه (1)

 

نام و شماره درس : کاراموزی در عرصه (1)- 3137                           رشته و مقطع تحصیلی :کارشناس پیوسته هوشبری

تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : 8واحد عملی                            دروس پیش نیاز: کلیه دروس تخصصی و کارآموزیها

اهداف کلی:

1-بکارگیری کلیه مباحث آموخته شده در بخش اتاق عمل

2- توانایی ایفای نقش در بخش PACU

3-توانایی ایفای نقش در بخش ICU

اهداف رفتاری:

-          ساختار  وسایل و تجهیزات و  داروهای مورد نیاز در PACU را بیان کند.

-          اصول پذیرش بیمار در PACU را شرح دهد.

-          استانداردهای PACU را بیان کند.

-          چگونگی ثبت و گزارش اطلاعات بیماران در PACU را بیان کند.

-          اهمیت کار تیمی را درک و بیان نماید.

-          اهمیت ارتباط مناسب با بیمار و اطرافیان و مراقبت روانی از بیماران بستری در واحد PACU را توضیح و بکار گیرد.

-          توانایی لازم در آماده سازی، نگهداری و استفاده از وسایل و تجهیزات حمایت حیاتی در PACU را کسب نماید.

-          روشهای پایش سیستمهای مختلف بدن در PACU را نام برده در آماده سازی ،نگهداری و استفاده از آنها مشارکت نماید.

-          روشهای مختلف تجویزO2 ازجمله مرطوب سازی هوای استنشاقی را طبق دستور انجام دهد.

-          - اداره راه هوایی  به روشهای مختلف را انجام دهد.

-          تدابیر و تمهیدات لازم در مراقبت از بیماران PACU را بیان کند و انجام دهد.

-          انواع عوارض در PACU و راههای مقابله با آن را شرح دهد.

-          اقدامات پیشگیری کننده از ایجاد عارضه در بیماران بستری را انجام دهد.

-          ریکاوری بیماران سرپایی را شرح دهد.

-          تجهیزات وسایل و امکانات مورد نیاز در ریکاوری پس از جراحی های تخصصی و فوق تخصصی را نام ببرد.

-          اصول مراقبت از بیماران پس از بیهوشی در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی را توضیح داده مشارکت نماید.

-          شرایط و معیارهای لازم برای ترخیص بیمار  از PACU را شرح دهد.

-          در اقدامات پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی مشارکت نماید.

- ساختار و امکانات بخش  ICU را بیان کند.

-          اصول پذیرش بیمار در ICU  را شرح دهد.

-          اهمیت ارتباط مناسب با بیمار و اصول برخورد با همراهان بیمار و مسائل روحی و روانی انان را توضیح و بکار گیرد.

-          اهمیت کار تیمی را در مجموعه مراقبتهای بحرانی را شرح دهد.

-          توانایی مراقبت از بیماران در وضعیت بحرانی را کسب نماید.

-          توانایی لازم در آماده سازی، نگهداری و استفاده از وسایل و تجهیزات حمایت حیاتی در ICU را کسب نماید.

-          اصول CPCR و مراقبتهای پس از آنرا شرح دهد.

-          در آماده کردن وسایل و امکانات مورد نیاز برای انجام CPCR مشارکت نماید.

-          در عملیات CPCR بیماران مشارکت نماید.

-          از بیمار الکتروکاردیو گرافی بعمل آورد.

-          اهمیت و روشهای جلوگیری از زخم بستر و ترومبوز وریدهای عمقی(DVT) را بیان نماید.

-          اقدامات پیشگیری کننده از ایجاد عارضه در بیماران در حال اغما را انجام دهد.

-          توانایی لازم جهت برقراری راه هوایی، نگهداری ومراقبتهای بهداشتی از راه هوایی بیمار را کسب نماید.

-          پاکسازی راه هوایی را در بیماران بحرانی بکار گیرد.

-          تجویز اکسیژن آئروسل ومرطوب سازی را طبق دستور بکار گیرد.

-          چگونگی آماده سازی و استفاده از دستگاه الکتروشوک را بیان نماید.

-          عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون را بیان نماید.

-          روشهای مختلف درجه بندی وخامت حال بیماران را شرح دهد.

-          ملاحظات ویژه در مراقبت از بیماران با اختلالات دستگاه قلب و عروق، تنقس و شایعات حاد مغزی و صدمات ناشی از ضربه آن را شرح دهد.

-          در اقدامات پیشگیری و کنترل عفونتهای شایع بیمارستانی در ICU مشارکت نماید.

-          توانایی مراقبت از بیماران تحت درمان با تهویه دهنده مکانیکی را کسب نماید.

-          عوارض حاصل از تنفس با فشارمثبت را بیان نماید.

-          اقدامات پیشگیری از زخم بستر را انجام دهد.

نمره ارزشیابی دانشجو :

آزمون میان ترم (شفاهی و عملی ) : 20% نمره

آزمون پایان ترم (شفاهی و عملی ) : 60% نمره

انجام تکالیف : 10% نمره

مسئولیت پذیری  و حضور فعال در کلاس: 10% نمره

 

 

 

 

گروه آموزشی تکنولوژی اتاق عمل


 

گروه بندی کارآموزی مهارتهای بالینی دانشجویان اتاق عمل ورودی مهر 96:  نیمسال  اول 98-97

 

گروه الف : مرضیه بهرامی- فرشته دوستی- فاطمه اندامی- نرگس اکوان پور- ابوالفضل حضرتی-فریما معرف پور- حامد رونما- فرشاد جانی پور- محمد غیضانی ده شیخ

 

گروه ب: فاطمه قاسمی- زهرا حسینی مطلق- فرانک بهرامی- زهرا نعمت اللهی- رویا حضرتی- حسن بی گناه- حسین احمدی پور- امین رخشان- محمد صابر آقایی

 

گروهها

تاریخ و محل کارآموزی

گروه الف

 

کارآموزی مهارتهای بالینی

بیمارستان شهید بهشتی بخش جراحی 1

دو شنبه عصر (30/20-30/14)

استاد مربوطه : اقای عمار حسینی

گروه ب

کارآموزی  مهارتهای بالینی

بیمارستان شهید بهشتی بخش جراحی 1

دوشنبه ها عصر (30/20-30/14)

استاد مربوطه : آقای عمار حسینی

 

شروع کارآموزی: : 26/6/97 

 پایان کاراموزی :20/10/97                  

                    

نام درس: کارآموزی مهارت های بالینی (اتاق عمل)

هدف کلی: تدارک موقعیت مناسب و واقعی برای دانشجو جهت انجام روشهای مراقبتی

شرح درس:

در این کارآموزی دانشجو در بخشهای داخلی و جراحی بر بالین بیمار حاضر می گردد تا در یک محیط واقعی و نسبتا" کم استرس تر از اتاق عمل با بیماران مواجه شده و آموخته های نظری خود را در مورد روشهای مراقبتی به کار گیرد. در این کارآموزی دانشجو روشهای مراقبتهای بالینی و آماده سازی بیمار برای جراحی مانند پیشگیری از انتقال عفونت- پذیرش- انتقال و ترخیص بیمار- حرکت دادن و نقل و انتقال بیمار- تامین آسایش و بهداشت فردی بیمار- روشهای مختلف تزریقات- کنترل علایم حیاتی- کنترل جذب و دفع مایعات- انما- پانسمان سونداژ- شیو ناحیه انما- گذاشتن لوله معده-IV  تراپی جمع آوري نمونه هاي خون و ادرار را به کار می بندد و براي حضور فعال در اتاق عمل آماده شود.

شیوه ارزشیابی دانشجو: چک لیست ارزشیابی- انجام تکالیف بالینی

گروه بندی کارآموزی تکنیک اتاق عمل دانشجویان اتاق عمل ورودی مهر 95: نیمسال اول 98-97

 

گروه الف : ابراهیم بهمنی- احمد جعفری- فاطمه زابلی نژاد سی سخت- فریده وحدت نژاد - الهه بهارپور- محبوبه جوادیان فاطمه جوکار- زینب خدارحمی بوگر

 

گروه ب: یوسف ستایش- رضا شفاهی- احسان قرائتی- فاطمه رخش- زهرا رستگار- پروانه سرنامه - - فهیمه پشت دار

 

گروهها

تاریخ و محل کارآموزی

گروه ب

 

کارآموزی تکنیک اتاق عمل

اتاق عمل  بیمارستان  امام سجاد

شنبه ها  (5/1- 5/7 )

استاد مربوطه : خانم مهین روزی طلب

 

گروه الف

کارآموزی تکنیک اتاق عمل

اتاق عمل  بیمارستان  شهید بهشتی

شنبه ها (5/1- 5/7)

استاد مربوطه : خانم نسرین زحمتکشان

تعویض گروهها پس از8 هفته می باشد.

شروع کارآموزی: 24/6/97                      

پایان کاراموزی :20/10/97                  

 

            نام درس: کارآموزی تکنیک اتاق عمل (اتاق عمل)

شرح درس:

دانشجویان ضمن بکارگیری دانش عملی و تئوری خود و افزایش مهارت خود در وظایف آموخته شده در کارآموزی های قبلی در موارد زیر مهارتهای لازم را کسب نماید.

1-     منابع کسب اطلاعات در مورد بیمار شامل:

الف- تاریخچه و معاینات بالینی

ب- گرافیهای شخصی ( مطالعات رادیولوژیک سونوگرافی- اسکن- ایزوتوپ- سی تی اسکن- ام آر آی و غیره...)

ج- گزارشات آزمایشگاهی: آزمایشات تشخیصی ( خون- ادرار- نمونه بافت) تست های سرولوژیکی یا باکتریولوژیک و غیره ...

د- مطالعات آندوسکوپی

ه- نوار ثبت فعالیتهای الکتریکی قلب- مغز- عضله و غیره

2-     اندیکاسیونهای جراحی شامل:

الف-تکنیکهای تشخیصی

ب-تروما

ج- بیماریهای متابولیک

د- عفونت

ه- نقص های مادرزادی

ی- نئوپلاسم

و- انسدادها- بازسازی ها  و غیره

شیوه ارزشیابی دانشجو: چک لیست تهیه شده در لاگ بوک


 

گروه بندی کارآموزی روشهای احیای قلبی- ریوی دانشجویان اتاق عمل ورودی مهر 95:

نیمسال اول 98-97

 

 گروه الف : ابراهیم بهمنی- احمد جعفری- فاطمه زابلی نژاد سی سخت- فریده وحدت نژاد - الهه بهارپور- محبوبه جوادیان فاطمه جوکار- زینب خدارحمی بوگر

 

گروه ب: یوسف ستایش- رضا شفاهی- احسان قرائتی- فاطمه رخش- زهرا رستگار- پروانه سرنامه - - فهیمه پشت دار

 

گروهها

تاریخ و محل کارآموزی

گروه ب

 

کارآموزی روشهای احیای قلبی- ریوی

اتاق عمل  بیمارستان  امام سجاد

یک شنبه  ها صبح (5/1- 5/7 )

استاد مربوطه : اقای جهانبخش وحدت نژاد

 

گروه الف

کارآموزی روشهای احیای قلبی- ریوی

اتاق عمل  بیمارستان  امام سجاد

یک شنبه  ها صبح (5/1- 5/7 )

استاد مربوطه : اقای جهانبخش وحدت نژاد

 

تعویض گروهها یک هفته در میان می باشد.

شروع کارآموزی: 25/6/97                      

پایان کاراموزی :20/10/97                    

کارآموزي روشهاي احیاء قلبی ریوي(اتاق عمل)

هدف: دانشجو بتواند با استفاده از دانش خود در واحد احیاء بیمارستان مراحل عملی احیاء بیماران را بیاموزد و پس از انجام چند مورد احیاء قلبی ریوي با همکاري در انجام آن مهارت لازم را کسب نماید.

شرح درس:

در طی دوره دانشجو با تکیه بر دانش خود از احیاء قلبی- ریوي به بررسی و شناخت بیمار نیازمند احیاء می پردازد و داروها و لوازم ضروري را آماده می کند. همچنین قادر خواهد بود در طی دوره پس از احیاء بیمار را اداره نماید.

شیوه ارزشیابی دانشجو:  بر اساس چک لیست و تعداد موارد مشارکت فعال در احیاء


 

گروه بندی کارآموزی مدیریت دانشجویان اتاق عمل ورودی مهر95: نیمسال اول 98-97

 

 گروه الف : ابراهیم بهمنی- احمد جعفری- فاطمه زابلی نژاد سی سخت- فریده وحدت نژاد - الهه بهارپور- محبوبه جوادیان فاطمه جوکار- زینب خدارحمی بوگر

گروه ب: یوسف ستایش- رضا شفاهی- احسان قرائتی- فاطمه رخش- زهرا رستگار- پروانه سرنامه -  شهلا محمدی- فهیمه پشت دار

 

گروهها

تاریخ و محل کارآموزی

گروه ب

 

کارآموزی مدیریت

بیمارستان شهید بهشتی و بیمارستان  امام سجاد(ع)

چهار شنبه ها  (5/1- 5/7 )

استاد مربوطه : اقای کرامت الله زندی

گروه الف

کارآموزی مدیریت

بیمارستان  شهید بهشتی و بیمارستان  امام سجاد(ع)

چهار شنبه ها (5/1- 5/7)

استاد مربوطه: اقای کرامت الله زندی

 

تعویض گروهها پس از8 هفته می باشد.

شروع کارآموزی: 28/6/97   

 پایان کاراموزی :20/10/97                  

                 

کارآموزي مدیریت در اتاق عمل (اتاق عمل)

هدف: آشنایی دانشجو با چگونگی استفاده از دانش مدیریت در اداره امور اتاق عمل می باشد.

شرح درس: در طی این دوره دانشجو با قرار گرفتن در عرصه واقعی مدیریت در اتاق عمل و برنامه ریزي نیروي انسانی و کسب مهارت در تشخیص نیاز کارکنان و بیماران و کنترل و نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیتها مسئولیت پذیري را می آموزد.

شیوه ارزشیابی دانشجو: بر اساس چک لیست


گروه بندی کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل ورودی مهر 1394 : نیمسال اول 97-98

 

گروه الف: محمد امین کامفیروزی- کیوان الف پوریان- المیرا طریقی نژاد- مهسا راکبی - زهرا دانش- راضیه قانعی- مرضیه باقری- حکیمه پژوهش- شهلا محمدی

 

گروه ب: محمد هوشمندی- حسین داسه- اسماء کلاته آقا محمدی- زهرا شجاعیان - آیناز چرامی- فاطمه احمدی- زهرا موسوی - شهاب نظری- سحر زارعی- فاطمه گنج دار

 

گروهها

تاریخ و محل کارآموزی

گروه الف

اتاق عمل بیمارستان امام سجاد (ع)

شنبه تا سه شنبه 30/14-30/7

شنبه: خانم مهین روزی طلب

یک شنبه: اقای جهانبخش وحدت نژاد ( 8 هفته اول) + خانم فریده انصاری ( 8 هفته دوم)

دوشنبه: خانم فریده انصاری

سه شنبه: خانم فریده انصاری ( گروه الف 4 هفته ) ( گروه ب 4 هفته )

گروه ب

اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی

شنبه تا سه شنبه 30/14-30/7

شنبه : خانم نسرین زحمتکشان

یک شنبه: خانم نسرین زحمتکشان ( 8 هفته اول) + اقای جهانبخش وحدت نژاد( 8 هفته دوم)

دوشنبه: اقای جهانبخش وحدت نژاد

 

تعویض گروهها پس از 8 هفته می باشد.

شروع کارآموزی: 24/6/97                       پایان کاراموزی :20/10/97                  

نوع واحد: کارآموزي در عرصه(اتاق عمل)

هدف کلی:

در این دوره دانشجو با بکارگیري اصول صحیح و تجارب عملی در کارآموزیهاي عرصه  ارتوپدي- اعصاب- گوش و حلق و بینی- فک و صورت- چشم-سوختگی و ترمیمی- زنان- قلب- توراکس- اورولوژي  و همچنین بکارگیري مهارتهاي تئوري تخصصی با تطابق آنها با موازین و مقررات و تکنیکهاي اختصاصی این فرصت را بدست می آورد تا با تمرین مکرر تحت نظارت مربی معایب عملکردي را رفع نموده و تسلط کافی در انجام مهارتها را بدست آورد.

اهداف عمومی

فراگیر باید قادر باشد:

- در موقع مقرر جهت کلاسهاي تئوري-عملی و شروع اعمال جراحی در اتاق عمل حاضر شود.

- وضعیت ظاهري از نظر کلاه- ماسک-پیراهن و مانتو و شلوار و کفش خود را منظم کند.

- اتاق عمل را در ابتداي روز آماده و ضدعفونی نماید.

- کلیه نکات در مورد پذیرش بیمار در اتاق عمل را ارزیابی کند.

- در موقع شروع بیهوشی فعالیتهاي سیرکولري را در اتاق عمل به ترتیب انجام دهد.

- پس از تزریق داروي بیهوشی در رگ بیمار به عنوان اسکراب وظایفش را به ترتیب انجام دهد.

- در حین اسکراب وظایفی از قبیل پرپ نهائی ضدعفونی نهایی محل عمل-پوشاندن بیمار با شان درپ

را انجام دهد و به تیم جراحی کمک نماید.

-کلیه اقدامات پایان عمل مثل بخیه و پانسمان و غیره را بکار گیرد.

- اتاق را جهت ادامه عملهاي بعد مرتب و منظم نماید.

- با علاقه و آرامش در محیط کار حاضر تا اطلاعات عملی را از استاد یا تیم جراحی کسب نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی تکنولوژی پرتوشناسی


 

لیست دانشجویان و مربیان کارآموزی در عرصه 1 رشته تکنولوژی پرتوشناسی در ترم اول 98-97

سی تی اسکن

شهید بهشتی

سی تی اسکن

امام سجاد(ع)

 

سی تی اسکن

شهید بهشتی

سی تی اسکن

امام سجاد(ع)

بخش و بیمارستان آموزشی

1/7/97 تا 17/10/97

 

1/7/97 تا 17/10/97

 

1/7/97 تا 17/10/97

 

1/7/97 تا 17/10/97

 

تاریخ و ساعت

(طول هفته -صبح)

آقای پاکباز

آقایان ابدالی-آبیار- خانم داوودی

آقای پاکباز

آقایان ابدالی-آبیار- خانم داوودی

مربی یا مربیان

1- شيرواني-عرفان

2- ترابي-فاطمه

3- جهانباز- آزيتا

4- جليل فر-افشين

5- دهقان-مريم

 

1- شيرواني-عرفان

2- ترابي-فاطمه

3- جهانباز- آزيتا

4- جليل فر-افشين

5- دهقان-مريم

 

1- شيرواني-عرفان

2- ترابي-فاطمه

3- جهانباز- آزيتا

4- جليل فر-افشين

5- دهقان-مريم

 

1- شيرواني-عرفان

2- ترابي-فاطمه

3- جهانباز- آزيتا

4- جليل فر-افشين

5- دهقان-مريم

 

دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 94

 

 

ساعات کارآموزی:

صبح ها : 30/13-30/7

عصرها: 20-14

 

      اهداف کارآموزی در عرصه 1 (CT Scan):

1.       آشنايی دانشجويان با يك بخش سی تی اسکن ، دستگاه سی تی اسکن و قسمتهاي مختلف آن بصورت عملی

2.       يادگیري مراحل مختلف اسکن يك بیمار به صورت کلی )اسکن معمولی(

3.       يادگیري نحوه برنامه نويسی براي يك اسکن معمولی و اسکن اسپیرال )ورود پروتکل به نرم افزار دستگاه(

4.       ياديگري انجام اسکن هاي باتزريق و دينامیك و تفاوت آنها با هم و تفاوت هردو با اسکن بدون تزريق

5.       يادگیري آناتومی مقطعی، مفاهیم اصلی درک تصوير و اشتباهات تکنیکی بوسیله تفسیر فیلم  Film Reading ))

6.       آشنايی با نرم افزارهاي MPR ، 3D 3بعدي سازی)  ( Volume Rendering, Virtual Endoscopy

7.       يادگیري نحوه چاپ تصوير

 

 

 

 

 

لیست دانشجویان و مربیان "کارآموزی در عرصه 2" رشته تکنولوژی پرتوشناسی بیمارستان­های شهید بهشتی و

امام سجاد(ع) در ترم اول 98-97

اورژانس

شهید بهشتی

ام آر آی

امام سجاد (ع)

 

ام آر آی

امام سجاد (ع)

 

بخش و بیمارستان آموزشی

1/7/97 تا 17/10/97

چهارشنبه عصر

1/7/97 تا 17/10/97

صبح سه،چهارشنبه

1/7/97 تا 17/10/97

صبح شنبه، یکشنبه، دوشنبه

تاریخ و ساعت

(طول هفته)

آقای حسین رضائی

آقایان آبروشن - پاکباز

خانم پناهی

آقایان آبروشن - پاکباز

خانم پناهی

مربی یا مربیان

1- سعيدي -مهرداد

2- علمداري - فريده

3- فاتحي-مينا

4- فروتن -حانيه

5- قاسمي فريده

1- سعيدي -مهرداد

2- علمداري -فريده

3- فاتحي-مينا

4- فروتن -حانيه

5- قاسمي فريده

1- سعيدي -مهرداد

2- علمداري - فريده

3- فاتحي-مينا

4- فروتن -حانيه

5- قاسمي فريده

دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی  

ورودی 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات کارآموزی:

صبح ها : 30/13-30/7

عصرها: 20-14

 

کارآموزی در عرصه 2 (MRI)  :

1.        شناخت بخش تصويربرداري MRI ، ايمني و نحوه پذيرش بيمار

2.       شناخت دستگاه

3.      فرايند تصويربرداري

4.       پروتكل هاي ستون مهره ها و مغز

5.      پروتكلهاي شانه، زانو و مفاصل

6.       بررسي عروقي و مجاري در MRI ( MRCP, MRV, MRA) و ...

 

 

 

 

لیست دانشجویان و مربیان "کارآموزی در عرصه3" رشته تکنولوژی پرتوشناسی بیمارستان­های شهید بهشتی و

امام سجاد(ع) در ترم اول 98-97

آنژیوگرافی

امام سجاد (ع)

رادیولوژی- امام سجاد (ع)

رادیولوژی- تامین

اجتماعی

سنگ شکن شهیدبهشتی

بخش و بیمارستان آموزشی

1/7/97 تا 17/10/97

 

1/7/97 تا 17/10/97

 

1/7/97 تا 17/10/97

 

1/7/97 تا 17/10/97

 

تاریخ و ساعت

(طول هفته -صبح)

آقای هاشمیان

آقای ابدالی

آقای بوستانی

آقایان بوستانی

مربی یا مربیان

1- باقري -فائزه

2- برزيان-تورج

3- برومنداميرمحمد

4- روزبهي-سهيلا

5 جعفريان -زهرا

 

1- باقري -فائزه

2- برزيان-تورج

3- برومند-اميرمحمد

4- روزبهي-سهيلا

5 جعفريان -زهرا

 

1- باقري -فائزه

2- برزيان-تورج

3- رومنداميرمحمد

4- روزبهي-سهيلا

5 جعفريان -زهرا

 

1- باقري -فائزه

2- برزيان-تورج

3- برومنداميرمحمد

4- روزبهي-سهيلا

5 جعفريان -زهرا

 

دانشجویان  تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 94

 

 

ساعات کارآموزی:

صبح ها : 30/13-30/7

عصرها: 20-14

 

        کارآموزی در عرصه 3 (Radiography):

1.        شناخت بخش تصويربرداري آنژیوگرافی - سنگ شکن و سایر رادیوگرافی های تخصصی

2.       شناخت دستگاه های بخش های ذکر شده

3.      فرايند تصويربرداري در بخش های ذکر شده

4.       آشنایی و انجام رادیوگرافی های رنگی از دستگاه گوارش، ادراری و ...

5.      آشنایی با آزمون های بخش سنگ شکن

6.       آشنایی با آزمون های آنژیوگرافی

 

 

 

 

 

 

 

لیست دانشجویان و مربیان "کارآموزی در عرصه 4" رشته تکنولوژی پرتوشناسی بیمارستان­های شهید بهشتی و

امام سجاد(ع) در ترم اول 98-97

ماموگرافی

تامین اجتماعی

سونوگرافی-

شهید بهشتی

 

بخش و بیمارستان آموزشی

1/7/97 تا 17/10/97

  شنبه تا دوشنبه عصر

 

1/7/97 تا 17/10/97

دوشنبه تا چهارشنبه صبح

تاریخ و ساعت

(طول هفته -صبح)

خانم غفاری

 

آقای وفاپور و دکتر ملک پور

مربی یا مربیان

1- شيردل-زهرا

2- محمدي-فاطمه

3- گلزاري-گلشاد

4- نعمتي-علي

5- شاه حسيني -سعيد

6- معصومي-ناديا

1- شيردل-زهرا

2- محمدي-فاطمه

3- گلزاري-گلشاد

4- نعمتي-علي

5- شاه حسيني -سعيد

6- معصومي-ناديا

دانشجویان  تکنولوژی پرتوشناسی ورودی 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعات کارآموزی:

صبح ها : 30/13-30/7

عصرها: 20-14

 

اهداف درس کارآموزی در عرصه 4 :

1.        شناخت بخش تصويربرداري سونوگرافی

2.       شناخت دستگاه های بخش و عملکرد پروب ها و دستگاه

3.      فرايند تصويربرداري در بخش

4.       آمادگی های لازم برای انواع سونوگرافی

5.      آشنایی با سونوگرافی های شکم و لگن

6.       آشنایی با سونوگرافی حاملگی

7.      آشنایی با سونوگرافی های بافت نرم

8.      آشنایی با سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری

9.       آشنایی با مداخلات تحت گاید سونوگرافی

10.     آشنایی با تکنیک­های ماموگرافی

 

 

لیست دانشجویان و مربیان "کارآموزی 1" رشته تکنولوژی پرتوشناسی بیمارستان­های شهید بهشتی و امام سجاد(ع) در ترم اول 98-97

 

رادیولوژی-شهید بهشتی

(فرهنگیان)- رادیولوژی

شهید بهشتی

(رادیولوژی)

بخش و بیمارستان آموزشی

1/7/97 تا 17/10/97

   (شنبه صبح)

1/7/97 تا 17/10/97

 (سه شنبه عصر)

1/7/97 تا 17/10/97

 (چهارشنبه عصر)

تاریخ و روز

آقای وفاپور

 

آقای کریمی

 

آقای بوستانی

 

مربی یا مربیان

1- رضائي باغنوي-مهسا

2- رحيمي-صابر

3- ذاكر-فاطمه

4- جوان بخت - راضيه

5- ترحمي-فاطمه

6- بهروزي-هوريا

7- پاكدل-رضا

 

1- قلي زاده-محمدرضا

2- طاوسيان-سعادت

3- صداقت-سپهر

4- شيرواني-مهدي

5- زارع حقيقي فرد-فاطمه

6- بلوچي-رؤيا

7- بنائيان-نازنين

 

 

1- هاشمي زاده-مرتضي

2- نجفی-محمد

3- موسوي كوشك-افسانه

4- مهدوي سرشت-عليرضا

5- محمدي آزاد-اميرمحمد

6-قوي دل-ميترا

7- اسپندارنيا-نسرين

دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی

ورودی 96

 

ساعات کارآموزی:

صبح ها : 30/13-30/7

عصرها: 20-14

 

         کارآموزی 1 :

1.       آشنایی با محیط بیمارستان و بخش های مختلف آن خصوصا بخش رادیولوژی

2.       آشنایی با مسیر طی شده پذیرش بیمار

3.       خواندن درخواستهای رادیوگرافی (Requests ) و سابقه بیماری(History)

4.       اقدام به انجام آزمونهای رادیوگرافی ساده از اندامهای فوقانی و تحتانی تحت نظر مربی

5.       آشنایی با موارد انجام یا عدم انجام هر آزمون

6.       روشهای آماده سازی بیمار

7.       ظهور و ثبوت کلیشة گرفته شده

8.       ارزیابی رادیوگراف تهیه شده با استفاده از معیارهای استاندارد گفته شده در درس روشهای پرتونگاری 1

9.       نحوه صرفه جویی در مواد مصرفی

10.   اعمال روشهای حفاظت از پرتو

لیست دانشجویان و مربیان "کارآموزی 3 " رشته تکنولوژی پرتوشناسی در ترم اول 98-97

 

شهید بهشتی

فرهنگیان

(رادیولوژی)

بخش و بیمارستان آموزشی

1/7/97 تا 17/10/97

    (چهارشنبه عصر)

1/7/97 تا 17/10/97

 (سه شنبه عصر)

1/7/97 تا 17/10/97

  (چهارشنبه صبح)

تاریخ و روز

آقای وفاپور

آقای کریمی

آقای کریمی

مربی یا مربیان

1- شريفي-زهرا

2- موسوي-سيده هدي

3- قوي-فائزه

4-كاظمي-سعيده

5- مظفري-فاطمه

6- احمدي-مهدي

7- اعتمادي-رضا

1- نادري-الهه

2- وحدت دوست-اكرم

3- اميري-اميدرضا

4-تقوي-سيده صديقه

5- داورپناه-زينب

6- سترگ-الهام

7- رضايي-فاطمه

1- باقريان فر-ناهيد

2- برازنده-بهنام

3- رحماني-فاطمه

4- شريفي-آذر

5- رهگذر-محبوبه

6- علي پور-سيدسجاد

7- كريمي -ياشگين

8- فاني - محبوبه

دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی

ورودی 95

 

ساعات کارآموزی:

صبح ها : 30/13-30/7

عصرها: 20-14

 

    کارآموزی 3 :

1-     اقدام به انجام رادیوگرافی از شکم و دستگاه گوارشی

2-     خواندن درخواستهای رادیوگرافی

3-     اعمال روش­های حفاظت

4-     ظهور و ثبوت کلیشه رادیوگرافی

5-     روشهای آماده سازی بیمار برای انجام گرافی

6-      آشنایی با موارد انجام و عدم انجام رادیوگرافی

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

گروه علوم آزمایشگاهی

 

 

 


برنامه زمان بندی آموزشی کارآموزی در عرصه دانشجویان گروه علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 94 در نیمسال اول 98-97

تاریخ شروع کارآموزی: 31/6/1397

خاتمه :19/10 /1397

تعداد دانشجویان :21 نفر

تعداد گروه : 7

گروه (1) : زينب بهروزي نصرآباد سفلي - فاطمه غلام نژادي گوشه - پرتو دستاران

گروه (2) : وحيد زعفراني- افشين روان آورد- نواب شيرودي

گروه (3) : اسما خشنوا مقدم -   پريسا مراديان شرف آبادسفلي - فاطمه بيگناه

گروه (4) : مريم گشتاسبي - سحر قابضي - ندا قيطاسي

گروه (5): مژگان هادي نيا -محبوبه حق ستان الهام مظفريان

گروه (6) : فرشيد فولادي - سید سعيد تقويان سوق- حامد برازش

گروه (7) : عاطفه باقرپورنصرآبادعليا -فرزانه امانت - محدثه عرفانی

محل آموزش : بیمارستانهای شهید بهشتی و امام سجاد (ع)

مسئول مستقیم آزمایشگاههای محل آموزش

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان امام سجاد (ع)

آقای سید نادر عوض زاده

آقای شاهین محمدی

 

اساتید و مربیان نظارتی کارآموزی در عرصه :

دکتر بهروز یزدانپناه    دکترحسن عبیدی - دکترارسلان عزیزی دکتر بهنام علی پور- آقای سید ابوالقاسم هادی نیا  آقای یعقوب برفر و آقای یاسر محمودی موردراز- خانم دکتر فریبا راد- دکتر بهمن خلوتی فهلیانی

ساعت کار آموزی : 30/7 تا 30/14

روز کارآموزی : سه شنبه و چهارشنبه


 

بنام خدا

((برنامه 4واحد کارآموزی در عرصه دانشجویان گروه علوم آزمایشگاهی ورودی 94))

 

گروه1

زينب بهروزي نصرآبادسفلي

فاطمه غلام نژادي گوشه

پرتو دستاران

خون شناسی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

سرولوژی و ایمونولوژی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان شهید بهشتی

 

گروه 2

معيد زعفراني

افشين روان آورد

 نواب شيرودي

 

خون شناسی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان شهید بهشتی

سرولوژی و ایمونولوژی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

 

گروه3

اسما خشنوا مقدم

  پريسا مراديان شرف آبادسفلي  فاطمه بيگناه

میکروب شناسی و قارچ شناسی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

تجزیه ادرار

25/9/97-19/10/97

بیمارستان شهید بهشتی

 

گروه4

مريم گشتاسبي

سحر قابضي

 ندا قيطاسي

میکروب شناسی و قارچ شناسی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان شهید بهشتی

تجزیه ادرار

25/9/97-19/10/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

 

گروه5

مژگان هادي نيا

محبوبه حق ستان

الهام مظفريان

 

بیوشیمی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

خون شناسی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان شهید بهشتی

 

گروه6

فرشيد فولادي

 سید سعيد تقويان سوق

 حامد برازش

بیوشیمی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان شهید بهشتی

خون شناسی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

 

گروه7

عاطفه باقرپورنصرآبادعليا 

فرزانه امانت

محدثه عرفانی

سرولوژی و ایمونولوژی

31/6/97-9/8/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

تجزیه ادرار

12/8/97-21/9/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

بیوشیمی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان شهید بهشتی

 

 

*توجه: ((ساعات کارآموزی  هر هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه ازساعت 30/7 صبح تا 30/14 می  باشد))


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107