اطلاعیه ها

قند با دندان چه می‌کند؟
گروه هوشبری
کاهش ریسک آسم در کودکان با مصرف مغزیجات
منوی دانشکده
گروه پرتوشناسی

 

 

 

مشخصات:

رشته پرتوشناسي ياسوج در سال 1389 با همت مسئولين دانشکده پيراپزشکي و معاون آموزشي تاسيس گرديد و تاکنون هرسال در حدود بيست و پنج دانشجو کارشناسي پيوسته راديولوژي جذب کرده است. اين گروه در دانشکده پيراپزشکي با فضاي حدود 5 کلاس و 2 آزمايشگاه و پراتيک، 5 بيمارستان و بخش درماني در حال فعاليت است.

قلمرو فعاليت:

اين مركز با توجه به آنكه تنها گروه آموزشي کارشناس راديولوژي در استان مي باشد ، تمام مناطق استان و برخي از شهرستانهاي مجاور استان را تحت پوشش قرار مي دهد. و در زمينه هاي مختلف آموزشي و انجام تحقيقات  پژوهشي نيز در سطح استان فعال مي باشد

بقاء و رشد:

اين مركز آموزشي سعي كرده است كه تا با بهره گرفتن از اساتيد برجسته ابزارهاي آموزشي، با ارتقاء كيفيت خدمات باعث جذب دانشجو شده و سبب تثبيت جايگاه آموزشي خود در قطب شود. اين مرکز به دنبال مديريت سازمان يافته و انسجام مديريتي است كه در بقاء و رشد مركز موثر بوده است .

ويژگي متمايز:

از ويژگي هاي متمايز اين مركز علاوه بر موارد ذكر شده در آيتم هاي بقاء و رشد ،

v      حضور به موقع اساتيد تمام وقت

v      تنها گروه پرتوشناسي استان

v      پرداختن زياد به آموزش عملي

 

برنامه استراتژيک:

براي تدوين برنامه استراتژيک گروه، تيم شوراي آموزشي پس ازچندين جلسه کارگروهي بحث و تبادل نظر بشرح ذيل آماده گرديده است:

 

آناليز محيط داخلي و خارجي (SWOT Analysis)

  بررسي عوامل داخلي (IFE) :

نقاط قوت

نقاط ضعف

برخورداري از پرسنل متبحر و به روز

عدم برخورداري از فضاي آموزشي کافي

برخورداري از پرسنل با تجربه و متعهد

کمبود نيروي انساني و عدم تناسب تعداد دانشجو به پرسنل

برخورداري از تجهيزات مناسب

کمبودامکانات رفاهي مناسب براي پرسنل

برخورداري از موقعيت مناسب جغرافيايي و آب و هوايي

نبود فرايند مشخص و واضح جهت انجام هر گونه اقدام

برخورداري از امکانات پاراکلينيکي کافي

عدم فعاليت پيوسته و روزانه برخي از فيلدها

 

عدم وجود چارت سازماني

 

بررسي عوامل خارجي:

فرصت ها

تهديد ها

 وجود مراکز درماني جديدالتاسيس و با امکانات مناسب و به روز

دسترسي به دانشکده و مسير نامناسب

 

همکاري با ساير ارگانها جهت ارائه خدمات متقابل

سطح توقع پايين مسئولين به رشته هاي پيراپزشکي

پشتيباني قوي مسئولين دانشکده

سردسير بودن شهر

 مهاجرت ارباب رجوع زياد از شهرستان هاي اطراف

وجود بسياري از بخشنامه هاي دولتي  وقوانين دست وپا گير

نزديک بودن به بيمارستان هاي دولتي و مراکز درماني و پاراکلينيکي

مشکلات مالي و نبود ثبات اقتصادي و متغير بودن شرايط اقتصادي

تنوع بيماران مراجعه کننده

تغيير سريع قوانين  ودستورالعمل هاي اجرايي

 

مسايل استراتژيک (Strategic Issues)

1-     بهينه سازي و بازسازي فضاي فيزيکي  

2-     افزايش کيفيت ارائه خدمات

3-     آموزش مداوم کارکنان و اقدامات رفاهي براي کارکنان

4-     علم محوري

  اهداف(Objectives)

  G1 ارتقاء ساختار فيزيکي

G2     بهينه سازي تجهيزات تشخيصي و درماني و آزمايشگاهي

  G3 ارتقاء مديريت منابع انساني

  G4 ارتقاء زيرساخت الکترونيکي مرکز 

 

G1    ارتقاء ساختار فيزيکي

G1O1   اصلاح و ترميم ساختار فيزيکي پراتيک

G1O2   بهسازي تجهيزاتي آزمايشگاه ها

 

G2   بهينه سازي تجهيزات تشخيصي و درماني و آزمايشگاهي

1-            ساماندهي و منطقي ساختن خريد تجهيزات پزشکي

: G2O1    علمي نمودن نياز سنجي و اولويت بندي در خواست هاي تجهيزات پزشکي مرکز با بررسي نيازها و مقايسه با استاندارد هاي موجود

G2O2    : ارائه فرمت کارشناسي خريد تجهيزات پزشکي به واحد تدارکات و مقيد بودن به تبعيت روش علمي جهت يکسان سازي خريد ها

G2O3     : تدوين جايگاه نظارتي خريد در اداره تجهيزات پزشکي بصورت کنترلي و تائيد و کارشناسي همه تجهيزات خريداري شده توسط مسئولين مربوطه

2-            ساماندهي تعميرات تجهيزات پزشکي

G2O4          : تدوين برنامه تعميراتي تجهيزات و اعلام آن به کليه واحد هاي تابعه و تلاش در جهت عملي نمودن آن

 

  G3      ارتقاء مديريت منابع انساني

G3O1    برنامه ريزي جهت پيش بيني و تامين نيروي انساني مورد نياز

G3O2    شناسايي و تقويت نيروهاي اثر بخش در جهت پيشبرد اهداف

G3O3    افزايش رضايت مندي کارکنان و پرسنل

G3O4    آموزش و توسعه منابع انساني در جهت جذب رضايتمندي دانشجويان

 

  G4ارتقاء زيرساخت الکترونيکي

  G4O1: پياده سازي بستر سخت افزاري و نرم افزاري شبکه آموزش مجازي

G4O3: آموزش دوره اي مفاهيم نرم افزارهاي مورد نياز آموزش از راه دور و آموزش اثربخش

 G4O4 : راه اندازي پورتال گروه با استانداردهاي دانشگاهي

G4O5: به حداقل رسـاندن ارتباطات کاغـذي و جايگـزيني توسط فرمهاي الکتـرونيکي به جهت کاهش هزينه ها و همچنين رعايت مصرف بهينه کاغذ " با شعار دوستان زمين" 

 

 

رسالت گروه پرتوشناسي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

 

 ايجاد توانايي هاي علمي و تخصصي لازم جهت تربيت کارشناسان پرتوشناسي و افزايش کارآيي آنان در زمينه تصويرگيري پزشکي و استفاده از ابزارهاي جديد با تکنولوژي پيشرفته

 

 

 

دورنما و چشم انداز :

ما بر آنيم تا فراگيران اين رشته، با توجه به افزايش معلومات علمي و تخصصي در زمينه هاي مختلف تصويرگيري پزشکي به صورت اختصاصي قادر به انجام تکنيک هاي به روز تصويربرداري باشند و دانش آموختگان به دليل ارتباط با دستگاههاي تصويربرداري پيشرفته، امکان همکاري در تحقيق و پژوهش هاي مربوط به تشخيص پزشکي را داشته باشند و همچنين در 10 سال آينده جزء 3 دانشگاه برتر قطب در اين زمينه باشيم

ارزشهاي حاکم :

·         مشارکت ذينفعان

·         کيفيت محوري

·         رعايت حقوق افراد

·         حفظ کرامت انساني

·         پايبندي به ارزشهاي اسلامي

                       

ليست ذينفعان


 

رديف

ذينفع

1

پزشکان

2

اعضاي هيات علمي

3

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

4

مراکز درماني دولتي

5

مراکز خصوصي

6

پرستاران

7

 بيماران

8

دانشکده پيراپزشکي

9

ساير پرسنل بيمارستان

10

رسانه ها

11

کارمندان دانشگاه

12

دانشجويان

 

 

برنامه استراتژيک

هدف بلند مدت:

برآنيم تا با آموزش اثربخش و پژوهش در بالاترين استانداردهاي کشوري، از پيشتازان در قطب باشيم و به سوي دانشگاههاي نسل 3 حرکت کنيم

اهداف کوتاه مدت

v   افزايش استفاده از آموزش مجازي و اثربخش به ميزان حداقل 10درصد دروس تخصصي

 

v استفاده از نظام ارزيابی و آزمون های عملی به روز مانند آسکی برای کارآموزی و کارورزی ها تا پايان سال 1395 

v   افزايش رضايت عمومي از خدمات آموزشي گروه به ميزان 75 درصد تا پايان سال 1395

v   افزايش رضايت کارمندان از کيفيت تجهيزات و آموزش 90 درصد تا انتهاي سال 1395

 

برنامه عملياتي

v   آموزش دوره اي پرسنل جهت آموزش مجازي و اثربخش

v   تجهيز پراتيک گروه به دستگاه راديولوژي جهت بالابردن کيفيت آموزش و رضايت دانشجو

v   معرفي واحد و خدمات واحد به مسئولين مختلف جهت بالابردن توجه و تخصيص اعتبار

امتیازدهی
آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 9816 - 3222 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107