اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
آرایش دروس

        برنامه دروس كارشناسي پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

 ترم اول

 رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9006

آناتومی (1)

پايه

2

5/1

26

5/0

17

-

2

9001

فيزيك عمومي

اختصاصی

3

2

34

1

34

 

3

9003

رياضيات عمومی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

4

9010

زيست شناسی سلولی

پايه

2

2

34

-

-

-

5

9012

آشنايی با فناوری نوين اطلاعات

پايه

2

1

17

1

34

 

6

7011

انديشه اسلامي (1)

عمومي

2

2

34

-

-

-

7

142304

تربيت بدني (1)

عمومي

1

-

-

1

34

-

8

302521

زبان انگليسی عمومی

عمومی

3

3

51

-

-

-

9

9009

فيزيولوژي

پايه

2

5/1

26

5/0

17

-

   

جمع واحد

 

19

         

 

 ترم دوم

 رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9020

روشهای پرتونگاری 1

اختصاصی

3

3

51

-

-

آناتومی 1

2

9018

فيزيک پرتوها

پايه

3

3

51

-

-

 

3

9007

آناتومی 2

پايه

2

5/1

26

5/0

17

-

4

9017

ثبت و نمايش تصاوير در پزشکی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

5

9004

آمار

اختصاصی

1

1

17

1

34

-

6

 292620

ادبيات فارسی

عمومی

3

3

51

-

-

 

7

7012 

انديشه اسلامي (2) 

عمومي

2

2

34

-

-

-

8

9014

اخلاق حرفه ای

اختصاصی

1

-

-

-

-

-

9

9016

اصطلاحات پزشکی در راديولوژی

اختصاصی

1

1

17

1

34

 

 

 

جمع واحد

 

18

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

 رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9021

روشهای پرتونگاری 2

اختصاصی

3

3

51

-

-

آناتومی 2

2

9026

آشنايی با مواد کتتراست در تصوير برداری پزشکی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

3

9008

آناتومی 3

پايه

2

5/1

26

5/0

17

-

4

9019

فيزيک پرتوشناسی تشخيصی

پايه

3

3

51

-

-

فیزیک پرتوها

5

9015

مديريت بيمارستانی و رفتار سازمانی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

6

9011

آسيب شناسی عمومی

پايه

2

2

34

-

-

فیزیولوژی

7

9025

راديوبيولوژی

اختصاصی

2

2

34

-

-

زیست شناسی و  فیزیک پرتوها

8

9042

کارآموزی (1)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

9

 7022

اخلاق اسلامی

عمومي

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع

 

20

 

 

 

 

 

 

 ترم چهارم

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9022

روشهای پرتونگاری 3

اختصاصی

2

3

51

-

-

آناتومی 3

2

9033

اصول فيزيکی CT سطستم توموگرافی کامپيوتری

پايه

2

2

34

-

-

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

3

9031

دوزيمتری پرتوهای يونيزان

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

فیزیک پرتوها

4

9013

کاربرد رايانه در تصوير برداری

اختصاصی

2

1

17

1

34

فناوری اطلاعات

5

7031

انقلاب اسلامی ایران

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

9023

بيماری شناسی

پايه

2

2

34

-

-

آسیب شناسی عمومی

7

9043

کارآموزی (2)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

8

9040

سمينار (1)

اختصاصی

1

-

-

1

34

-

9

7042

تاريخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

2

34

-

-

-

10

9024

مراقبت از بيمار در تصوير برداری پزشکی

اختصاصی

2

1

17

1

34

فيزيولوژی

11

192309

تربيت بدني (2)

عمومي

1

-

-

1

34

-

   

جمع واحد

 

20

         

 

  ترم پنجم

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9030

تصويربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی

پایه

3

3

51

-

-

-

2

9039

تعميرات و نگهداری دستگاههای راديولوژی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

فيزيک پرتوشناسی تشخيصی

3

9038

حفاظت در برابر پرتوهای يونيزان در بخشهای پرتونگاری تشخيصی

اختصاصی

2

2

34

-

-

دوزيمتری پرتوهای يونيزان

4

9028

ارزيابی تصاوير پزشکی (1)

پايه

2

2

34

-

-

بيماری شناسی

5

 7051

تفسير موضوعی قرآن

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

9032

آناتومی مقطعی

پايه

3

3

51

-

-

آناتومی 1و2و3

7

9002

بهداشت عمومی

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

8

9035

اصول فيزيکی سيستم های تصوير برداری MRI

پايه

2

2

34

-

-

-

9

9044

کارآموزی (3)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

ترم ششم

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9036

تکنيکها و جنبه های بالينی MRI

اختصاصی

2

2

34

-

-

آناتومی مقطعی و اصول فيزيکیMRI

2

9034

تکنيکهای بالينی (CT)

اختصاصی

2

2

34

-

-

اصول فيزيکیCT و آناتومی مقطعی

3

9005

زبان تخصصی

اختصاصی

2

2

34

-

-

زبان عمومی

4

9041

سمينار (2)

اختصاصی

1

-

-

1

34

-

5

 189128

دانش خانواده و جمعيت

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

 7044

تاريخ فرهنگ تمدن اسلام و ايران

عمومی

2

2

34

-

-

-

7

9037

تضمين QA و کنترل  کيفی QC روشهای تصويربرداری پزشکی

اختصاصی

3

2

34

1

24

فيزيک تشخيصی و فيزيک امواج فراصوت و اصول فيزيکی CTوMRI

8

9029

ارزيابی تصاوير پزشکی (2)

اختصاصی

2

2

34

-

-

ارزيابی تصاوير پزشکی(1) و آناتومی مقطعی

9

9027

روشهای پرتونگاری اختصاصی

پايه

2

2

34

-

-

-

10

9045

کارآموزی (4)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم هفتم

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9048

کارآموزی  در عرصه (3)

(روشهای پرتونگاری اختصاصی)

کارآموزی

4

-

-

4

204

-

2

9047

کارآموزی  در عرصه (2)

MRI

کارآموزی

4

-

-

4

204

-

 

 

جمع

 

8

 

 

 

 

 

 

  ترم هشتم

 رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

9046

کارآموزی  در عرصه (1)

(سی تی اسکن)

کارآموزی

4

-

-

4

204

-

2

9049

کارآموزی  در عرصه (4)

سونوگرافی تشخيصی

کارآموزی

4

-

-

4

204

-

 

 

جمع

 

8

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107