اطلاعیه ها

قند با دندان چه می‌کند؟
گروه هوشبری
کاهش ریسک آسم در کودکان با مصرف مغزیجات
منوی دانشکده
دروس نیمسال جاری

دروس ارائه شده نيمسال اول  96-95 جهت دانشجويان رشته پرتوشناسی ورودی مهر95

رديف

گروه

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ظرفيت

نام مدرس

برنامه هفتگی

تاريخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز

ساعت

1

1

9006

آناتومی (1)

2(5/1نظری- 5/0)

30

دکتر قنبری

چهارشنبه ها

10-8

2/11

10-8

مختلط

2

1

9001

فيزيك عمومي

3 (2 نظری و

1 عملی)

30

آقای  برزوئی

شنبه ها

16- 14

4/11

10-8

مختلط

3

1

9003

رياضيات عمومی

2

30

آقای  برزوئی

شنبه ها

12- 10

6/11

10-8

مختلط

4

1

9010

زيست شناسی سلولی

2

30

آقای برزوئی

یکشنبه ها

20- 18

8/11

10-8

مختلط

5

1

9012

آشنايی با فناوری نوين اطلاعات

2 (1 نظری و 1 عملی)

30

آقای صالح نسب

سه شنبه ها

16-14

26/10

10-8

مختلط

6

8

7011

انديشه اسلامي (1)  خواهران

2

20

خانم اسماعيلی

سه شنبه ها

18- 16

28/10

12-10

خواهران

7

10

7011

انديشه اسلامي (1)   برادران

2

15

آقای الهی

دوشنبه ها

20-18

28/10

12-10

برادران

8

9

142304

تربيت بدني (1) خواهران

1 عملی

20

خانم شجاعی

دوشنبه ها

12- 10

30/10

14:30-13:30

خواهران

9

12

142304

تربيت بدني (1)  برادران

1 عملی

15

آقای حسينی

سه شنبه ها

20-18

30/10

15:30-14:30

برادران

10

2

302521

زبان انگليسی عمومی

3

30

خانم اسماعيلی

دوشنبه ها

17- 14

25/10

12-10

مختلط

11

1

9009

فيزيولوژی

2(5/1نظری- 5/0)

30

دکترفلاح زاده

دکتر محمدی

سه شنبه ها

10-8

10/11

10-8

مختلط

 
 

دروس ارائه شده نيمسال اول  96-95 جهت دانشجويان رشته پرتوشناسی ورودی مهر 94

رديف

گروه

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ظرفيت

نام مدرس

برنامه هفتگی

تاريخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز

ساعت

1

1

9021

روشهای پرتونگاری 2

3

30

آقای شفيعی

يک شنبه ها

20-18

6/11

12-10

مختلط

2

1

9026

آشنايی با مواد کنتراست در تصويربرداری پزشکی

2

30

آقای برزوئی

يک شنبه ها

16-14

4/11

12-10

مختلط

3

1

9008

آناتومی 3

2(5/1نظری- 5/0)

30

دکتر قنبری دکتر محمودی

دو شنبه ها

10-8

28/10

12-10

مختلط

4

1

9019

فيزيک پرتوشناسی تشخيصی

3

30

آقای برزوئی

دوشنبه ها

12- 10

10/11

12-10

مختلط

5

1

9015

مديريت بيمارستانی و رفتار سازمانی

2

30

آقای زندی

سه شنبه ها

12- 10

29/10

12-10

مختلط

6

1

9011

آسيب شناسی عمومی

2

30

دکتر عزيزی

دکتر جانثار

یکشنبه ها

10-8

2/11

12-10

مختلط

7

1

9025

راديوبيولوژی

2

30

آقای برزوئی

شنبه ها

16- 14

8/11

12-10

مختلط

8

1

9042

کارآموزی (1)

2 عملی

7

آقای برزوئی

چهارشنبه ها

20-14

9/11

12-10

مختلط

9

2

9042

کارآموزی (1)

2 عملی

7

آقای برزوئی

چهارشنبه ها

20-14

9/11

12-10

مختلط

10

3

9042

کارآموزی (1)

2 عملی

7

آقای برزوئی

سه شنبه ها

20-14

9/11

12-10

مختلط

11

4

9042

کارآموزی (1)

2 عملی

7

آقای برزوئی

سه شنبه ها

20-14

9/11

12-10

مختلط

11

3

7022

اخلاق اسلامی خواهران

2

20

آقای الهی

دوشنبه ها

16- 14

25/10

14:30-13:30

خواهران

12

6

7022

اخلاق اسلامی برادران

2

15

آقای الهی

دوشنبه ها

20- 18

25/10

14:30-13:30

برادران

 
 
 

 

دروس ارائه شده نيمسال اول  96-95 جهت دانشجويان رشته پرتوشناسی ورودی مهر 93

رديف

گروه

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ظرفیت

نام مدرس

برنامه هفتگی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز

ساعت

1

1

9030

تصويربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی

3

30

آقای برزوئی

سه شنبه ها

10-8

27/10

15-13

مختلط

2

1

9039

تعميرات و نگهداری دستگاههای راديولوژی

2(5/1نظری- 5/0)

30

آقای شفيعی

دو شنبه ها

10-8

29/10

15-13

مختلط

3

1

9038

حفاظت در برابر پرتوهای يونيزان در بخشهای پرتونگاری تشخيصی

2

30

آقای برزوئی

یکشنبه ها

16-14

5/11

15-13

مختلط

4

1

9028

ارزیابی تصاوير پزشکی (1)

2

30

دکتر معصومی

دوشنبه ها

12-10

10/11

15-13

مختلط

5

2

7051

تفسیر موضوعی قرآن خواهران

2

20

حجت الاسلام ملاعلی

یک شنبه ها

18- 16

7/11

12-10

خواهران

6

3

7051

تفسیر موضوعی قرآن برادران

2

15

حجت الاسلام ملاعلی

دوشنبه ها

16- 14

7/11

12-10

برادران

7

1

9032

آناتومی مقطعی

3

30

دکتر روزبهی

یکشنبه ها

12-10

3/11

15-13

مختلط

8

1

9035

اصول فيزيکی سيستم های تصويربرداری MRI

2

30

آقای وفاپور

شنبه ها

10- 8

25/10

15-13

مختلط

9

1

9044

کارآموزی (3)

2 عملی

10

آقای برزوئی

سه شنبه ها

20-14

9/11

15-13

مختلط

10

2

9044

کارآموزی (3)

2 عملی

10

آقای برزوئی

سه شنبه ها

20-14

9/11

15-13

مختلط

11

3

9044

کارآموزی (3)

2 عملی

10

آقای برزوئی

چهارشنبه ها

20-14

9/11

15-13

مختلط

12

4

9044

کارآموزی (3)

2 عملی

10

آقای برزوئی

چهارشنبه ها

20-14

9/11

15-13

مختلط

13

1

9002

بهداشت عمومی

1 واحد نظری

30

آقای زندی

یک شنبه ها

9-8

8/11

15-13

مختلط

 
 
 
 

دروس ارائه شده نيمسال اول  96-95 جهت دانشجويان رشته پرتوشناسی ورودی مهر 92

رديف

گروه

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ظرفیت

نام مدرس

برنامه هفتگی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز

ساعت

1

1

9048

کارآموزی  در عرصه (3)(روشهای پرتونگاری اختصاصی)

4 عملی

9

آقای برزوئی

یک شنبه ها  سه شنبه ها

20-14

14-8

9/11

14-13

مختلط

2

2

9048

کارآموزی  در عرصه (3)(روشهای پرتونگاری اختصاصی)

4 عملی

9

آقای برزوئی

شنبه ها 

دوشنبه ها

14-8

9/11

14-13

مختلط

3

1

9047

کارآموزی  در عرصه (2)MRI

4 عملی

9

آقای برزوئی

شنبه ها 

دوشنبه ها

14-8

30/10

10-9

مختلط

4

2

9047

کارآموزی  در عرصه (2)MRI

4 عملی

9

آقای برزوئی

یک شنبه ها  سه شنبه ها

20-14

14-8

30/10

10-9

مختلط

5

1

9046

کارآموزی  در عرصه (1)(سی تی اسکن)

4 عملی

9

آقای برزوئی

یک شنبه ها  سه شنبه ها

20-14

14-8

30/10

9-8

مختلط

6

2

9046

کارآموزی  در عرصه (1)(سی تی اسکن)

4 عملی

9

آقای برزوئی

شنبه ها 

دوشنبه ها

14-8

30/10

9-8

مختلط

7

1

9049

کارآموزی  در عرصه (4)سونوگرافی تشخيصی

4 عملی

9

آقای وفاپور

شنبه ها 

دوشنبه ها

14-8

9/11

15-14

مختلط

8

2

9049

کارآموزی  در عرصه (4)سونوگرافی تشخيصی

4 عملی

9

آقای وفاپور

یک شنبه ها  سه شنبه ها

20-14

14-8

9/11

15-14

مختلط

 
 
 
 
آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 9816 - 3222 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107