.......... سال 1398، "رونق تولید" گرامی باد...........صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه هوشبری > آرایش دروس 

برنامه تنظيمي

دروس كارشناسي پیوسته جهت هوشبری 96 به بعد

×××× ترم اول

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319601

آناتومی(1)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

2

319603

فیزیولوژی (1)

پایه

2

2

34

-

-

-

3

319606

میکروب­­ شناسی

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

4

292620

ادبیات فارسی

عمومی

3

3

51

-

-

-

5

302521

زبان انگلیسی عمومی

عمومی

3

3

51

-

-

-

6

319605

فیزیک پزشکی

پایه

2

2

34

-

-

-

7

319618

مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل

اختصاصی

3

2

34

1

34

-

8

101

مهارتهای زندگی

 

2

1

17

1

34

 

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم دوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319635

کارآموزی پرستاری

کارآموزی

2

-

-

2

102

18

2

319602

آناتومی(2)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

01

3

319604

فیزیولوژی (2)

پایه

2

2

34

-

-

03

4

319626

بیهوشی(1)

اختصاصی

4

3

51

1

34

18 و همنیاز با25

5

319625

تجهیزات بیهوشی

اختصاصی

2

5/1

26

5/

17

05و

همنیاز با26

6

319615

اصول پایه داروشناسی

اختصاصی

2

2

34

-

34

همنیاز با04

7

319610

واژه شناسی پزشکی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

8

319607

بیوشیمی بالینی

پایه

2

2

34

-

-

-

9

7011

انديشه اسلامي (1)  

عمومي

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

×××× ترم سوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319633

داروشناسی اختصاصی

اختصاصی

2

2

34

-

-

15

2

319623

زبان تخصصی

اختصاصی

3

3

51

-

-

302521

10

3

7022

اخلاق اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

4

319636

کارآموزی (1)

کارآموزی

4

-

-

4

204

35 و26

5

319616

فوریتهای پزشکی(1)

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

02و04

6

319627

بیهوشی (2)

اختصاصی

3

3

51

-

-

26

7

7012

اندیشه اسلامی (2)

عمومی

2

2

34

-

-

7011

8

319608

ایمونولوژی

پایه

1

1

17

-

-

-

9

319622

اخلاق  حرفه ای

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم چهارم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319614

نشانه شناسی و معاینات بالینی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

02و04

2

319628

بیهوشی (3)

اختصاصی

3

3

51

-

-

27

3

319637

کارآموزی (2)

کارآموزی

4

-

-

4

204

36

4

319619

 بیماریهای داخلی و جراحی(1)

اختصاصی

3

3

51

-

-

15وهمنیاز با14

5

7042

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

   09   3196

بهداشت روان

پایه

2

2

34

-

-

 

7

319621

خونشناسی و بانک خون

پایه

2

5/1

26

5/

17

04

8

142304

تربیت بدنی (1)

عمومی

1

-

-

1

34

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم پنجم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

192309

تربیت بدنی (2)

عمومی

1

-

-

1

34

142304

2

319638

کارآموزی (3)

کارآموزی

4

-

-

4

204

37

3

319629

بیهوشی (4)

اختصاصی

3

3

51

-

-

28

4

319620

 بیماریهای داخلی و جراحی (2)

اختصاصی

2

2

34

-

-

19

5

7051

تفسیر موضوعی قران

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

7031

انقلاب اسلامی ایران

عمومی

2

2

34

-

-

-

7

319611

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

اختصاصی

2

1

17

1

34

-

8

319630

مراقبتهای پس از بیهوشی

اختصاصی

2

2

34

-

-

26

 

 

جمع واحد

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم ششم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319631

اصول مراقبتهای ویژه

اختصاصی

3

3

51

-

-

15و20

2

319632

مدیریت درد

اختصاصی

2

2

34

-

-

29

3

319617

فوریتهای پزشکی(2)

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

16و20

4

319639

کآرموزی (4)

کارآموزی

4

-

-

4

204

38

5

319613

 روش تحقیق در علوم پزشکی

پایه

2

2

34

-

-

-

6

319612

آمار زیستی

پایه

1

1

17

-

-

11

7

7050

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

2

2

34

-

-

-

8

319624

مدیریت در بیهوشی

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

9

7041

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

10

319634

معرفی بیمار

اختصاصی

1

1

17

-

-

29

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم هفتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319640

کارآموزی در عرصه بیهوشی (1)

کارآموزی

4

-

-

4

204

39

2

319645

کارآموزی در عرصه درد

 

1

-

-

1

51

-

3

319644

کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه (ICU)

 

3

-

-

3

153

-

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم هشتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319642

کارآموزی در عرصه بیهوشی (2)

کارآموزی

4

-

-

4

204

40

2

319643

کارآموزی در عرصه اورژانس

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

3

319641

کارآموزی در عرصه مراقبتهای پس از بیهوشی(PACU)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه تنظيمي

دروس كارشناسي پیوسته هوشبری

×××× ترم اول

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

7011

انديشه اسلامي (1)  

عمومي

2

2

34

-

-

-

2

3101

آناتومی(1)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

3

3103

فیزیولوژی (1)

پایه

2

2

34

-

-

-

4

3105

فیزیک هوشبری

پایه

2

2

34

-

-

-

5

302521

زبان انگلیسی عمومی

عمومی

3

3

51

-

-

-

6

3109

روانشناسی

پایه

2

2

34

-

-

-

7

3116

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

-

8

292620

ادبیات فارسی

عمومی

3

3

51

-

-

-

9

3106

میکروب شناسی و استریلیزاسیون

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

×××× ترم دوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3102

آناتومی(2)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

3101

2

3104

فیزیولوژی (2)

پایه

2

2

34

-

-

3103

3

3122

اصول بیهوشی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3101-

3103

3105-3116

4

3132

کارآموزی پرستاری

کارآموزی

2

-

-

2

102

3106

3116

5

3110

واژه شناسی پزشکی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

6

7012

اندیشه اسلامی (2)

عمومی

2

2

34

-

-

7011

7

3111

کاربرد رایانه

اختصاصی

3

2

34

1

34

-

8

3131

اخلاق  حرفه ای در هوشبری

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

9

3107

بیوشیمی

پایه

1

1

17

-

-

-

10

3108

ایمونولوژی

پایه

1

1

17

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 


 

×××× ترم سوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3118

خونشناسی و انتقال خون

پایه

2

2

34

-

-

3104

2

7022

اخلاق اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

3

3113

نشانه شناسی و معاینات بالینی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

3102

3104

4

3114

اصول پایه داروشناسی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3103

5

3133

کارآموزی (1)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3122

6

3115

اصول کمکهای اولیه

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

3102

3104

7

3120

زبان تخصصی

اختصاصی

3

3

51

-

-

302521

3110

8

7042

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

×××× ترم چهارم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

7051

تفسیر موضوعی قران

عمومی

2

2

34

-

-

-

2

3123

روش بیهوشی (1)

اختصاصی

4

4

68

-

-

3122و همزمان با3134

3

3134

کارآموزی (2)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3133 همزمان با3123

4

3117

فیزیوپاتولوژی

اختصاصی

4

4

68

-

-

3102

3104

3113

3114

5

3130

داروشناسی اختصاصی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3114

6

7041

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 


 

×××× ترم پنجم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

142304

تربیت بدنی (1)

عمومی

1

-

-

1

34

-

2

7031

انقلاب اسلامی ایران

عمومی

2

2

34

-

-

-

3

3119

فوریتهای پزشکی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

3115

3117

4

3124

روش بیهوشی (2)

اختصاصی

4

4

68

-

-

3123 و همزمان با3135

5

3135

کارآموزی (3)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3134 وهمزمان با 3124

6

3129

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3117

7

3127

اصول مراقبتهای ویژه

اختصاصی

3

3

51

-

-

3117

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

×××× ترم ششم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

192309

تربیت بدنی (2)

عمومی

1

-

-

1

34

142304

2

3125

روش بیهوشی (3)

اختصاصی

4

4

68

-

-

3124وهمزمان با 3136

3

3136

کآرموزی (4)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3135وهمزمان با3125

4

3121

مدیریت در بیهوشی

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

5

3128

اصول و روشهای اداره درد

اختصاصی

2

2

34

-

-

3122

6

3112

آمار زیستی و روش تحقیق

اختصاصی

3

5/2

43

5/0

17

-

7

3126

مراقبتهای پس از بیهوشی

اختصاصی

2

2

34

-

-

3125

8

7050

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

×××× ترم هفتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3137

کارآموزی در عرصه (1)

کارآموزی

8

-

-

8

408

کلیه دروس اختصاصی

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم هشتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3138

کارآموزی در عرصه

کارآموزی

8

-

-

8

408

3137

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1630
 بازدید امروز : 102
 کل بازدید : 293003
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.4508