اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
آرایش دروس

برنامه تنظيمي

دروس كارشناسي پیوسته جهت هوشبری 96 به بعد

×××× ترم اول

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319601

آناتومی(1)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

2

319603

فیزیولوژی (1)

پایه

2

2

34

-

-

-

3

319606

میکروب­­ شناسی

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

4

292620

ادبیات فارسی

عمومی

3

3

51

-

-

-

5

302521

زبان انگلیسی عمومی

عمومی

3

3

51

-

-

-

6

319605

فیزیک پزشکی

پایه

2

2

34

-

-

-

7

319618

مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل

اختصاصی

3

2

34

1

34

-

8

101

مهارتهای زندگی

 

2

1

17

1

34

 

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم دوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319635

کارآموزی پرستاری

کارآموزی

2

-

-

2

102

18

2

319602

آناتومی(2)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

01

3

319604

فیزیولوژی (2)

پایه

2

2

34

-

-

03

4

319626

بیهوشی(1)

اختصاصی

4

3

51

1

34

18 و همنیاز با25

5

319625

تجهیزات بیهوشی

اختصاصی

2

5/1

26

5/

17

05و

همنیاز با26

6

319615

اصول پایه داروشناسی

اختصاصی

2

2

34

-

34

همنیاز با04

7

319610

واژه شناسی پزشکی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

8

319607

بیوشیمی بالینی

پایه

2

2

34

-

-

-

9

7011

انديشه اسلامي (1)  

عمومي

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

×××× ترم سوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319633

داروشناسی اختصاصی

اختصاصی

2

2

34

-

-

15

2

319623

زبان تخصصی

اختصاصی

3

3

51

-

-

302521

10

3

7022

اخلاق اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

4

319636

کارآموزی (1)

کارآموزی

4

-

-

4

204

35 و26

5

319616

فوریتهای پزشکی(1)

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

02و04

6

319627

بیهوشی (2)

اختصاصی

3

3

51

-

-

26

7

7012

اندیشه اسلامی (2)

عمومی

2

2

34

-

-

7011

8

319608

ایمونولوژی

پایه

1

1

17

-

-

-

9

319622

اخلاق  حرفه ای

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم چهارم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319614

نشانه شناسی و معاینات بالینی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

02و04

2

319628

بیهوشی (3)

اختصاصی

3

3

51

-

-

27

3

319637

کارآموزی (2)

کارآموزی

4

-

-

4

204

36

4

319619

 بیماریهای داخلی و جراحی(1)

اختصاصی

3

3

51

-

-

15وهمنیاز با14

5

7042

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

   09   3196

بهداشت روان

پایه

2

2

34

-

-

 

7

319621

خونشناسی و بانک خون

پایه

2

5/1

26

5/

17

04

8

142304

تربیت بدنی (1)

عمومی

1

-

-

1

34

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم پنجم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

192309

تربیت بدنی (2)

عمومی

1

-

-

1

34

142304

2

319638

کارآموزی (3)

کارآموزی

4

-

-

4

204

37

3

319629

بیهوشی (4)

اختصاصی

3

3

51

-

-

28

4

319620

 بیماریهای داخلی و جراحی (2)

اختصاصی

2

2

34

-

-

19

5

7051

تفسیر موضوعی قران

عمومی

2

2

34

-

-

-

6

7031

انقلاب اسلامی ایران

عمومی

2

2

34

-

-

-

7

319611

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

اختصاصی

2

1

17

1

34

-

8

319630

مراقبتهای پس از بیهوشی

اختصاصی

2

2

34

-

-

26

 

 

جمع واحد

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم ششم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319631

اصول مراقبتهای ویژه

اختصاصی

3

3

51

-

-

15و20

2

319632

مدیریت درد

اختصاصی

2

2

34

-

-

29

3

319617

فوریتهای پزشکی(2)

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

16و20

4

319639

کآرموزی (4)

کارآموزی

4

-

-

4

204

38

5

319613

 روش تحقیق در علوم پزشکی

پایه

2

2

34

-

-

-

6

319612

آمار زیستی

پایه

1

1

17

-

-

11

7

7050

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

2

2

34

-

-

-

8

319624

مدیریت در بیهوشی

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

9

7041

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

10

319634

معرفی بیمار

اختصاصی

1

1

17

-

-

29

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم هفتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319640

کارآموزی در عرصه بیهوشی (1)

کارآموزی

4

-

-

4

204

39

2

319645

کارآموزی در عرصه درد

 

1

-

-

1

51

-

3

319644

کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه (ICU)

 

3

-

-

3

153

-

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم هشتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

319642

کارآموزی در عرصه بیهوشی (2)

کارآموزی

4

-

-

4

204

40

2

319643

کارآموزی در عرصه اورژانس

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

3

319641

کارآموزی در عرصه مراقبتهای پس از بیهوشی(PACU)

کارآموزی

2

-

-

2

102

-

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه تنظيمي

دروس كارشناسي پیوسته هوشبری

×××× ترم اول

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

7011

انديشه اسلامي (1)  

عمومي

2

2

34

-

-

-

2

3101

آناتومی(1)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

3

3103

فیزیولوژی (1)

پایه

2

2

34

-

-

-

4

3105

فیزیک هوشبری

پایه

2

2

34

-

-

-

5

302521

زبان انگلیسی عمومی

عمومی

3

3

51

-

-

-

6

3109

روانشناسی

پایه

2

2

34

-

-

-

7

3116

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

-

8

292620

ادبیات فارسی

عمومی

3

3

51

-

-

-

9

3106

میکروب شناسی و استریلیزاسیون

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

×××× ترم دوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3102

آناتومی(2)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

3101

2

3104

فیزیولوژی (2)

پایه

2

2

34

-

-

3103

3

3122

اصول بیهوشی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3101-

3103

3105-3116

4

3132

کارآموزی پرستاری

کارآموزی

2

-

-

2

102

3106

3116

5

3110

واژه شناسی پزشکی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

6

7012

اندیشه اسلامی (2)

عمومی

2

2

34

-

-

7011

7

3111

کاربرد رایانه

اختصاصی

3

2

34

1

34

-

8

3131

اخلاق  حرفه ای در هوشبری

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

9

3107

بیوشیمی

پایه

1

1

17

-

-

-

10

3108

ایمونولوژی

پایه

1

1

17

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 


 

×××× ترم سوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3118

خونشناسی و انتقال خون

پایه

2

2

34

-

-

3104

2

7022

اخلاق اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

3

3113

نشانه شناسی و معاینات بالینی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

3102

3104

4

3114

اصول پایه داروشناسی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3103

5

3133

کارآموزی (1)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3122

6

3115

اصول کمکهای اولیه

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

3102

3104

7

3120

زبان تخصصی

اختصاصی

3

3

51

-

-

302521

3110

8

7042

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

×××× ترم چهارم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

7051

تفسیر موضوعی قران

عمومی

2

2

34

-

-

-

2

3123

روش بیهوشی (1)

اختصاصی

4

4

68

-

-

3122و همزمان با3134

3

3134

کارآموزی (2)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3133 همزمان با3123

4

3117

فیزیوپاتولوژی

اختصاصی

4

4

68

-

-

3102

3104

3113

3114

5

3130

داروشناسی اختصاصی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3114

6

7041

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 


 

×××× ترم پنجم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

142304

تربیت بدنی (1)

عمومی

1

-

-

1

34

-

2

7031

انقلاب اسلامی ایران

عمومی

2

2

34

-

-

-

3

3119

فوریتهای پزشکی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

3115

3117

4

3124

روش بیهوشی (2)

اختصاصی

4

4

68

-

-

3123 و همزمان با3135

5

3135

کارآموزی (3)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3134 وهمزمان با 3124

6

3129

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3117

7

3127

اصول مراقبتهای ویژه

اختصاصی

3

3

51

-

-

3117

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

×××× ترم ششم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

192309

تربیت بدنی (2)

عمومی

1

-

-

1

34

142304

2

3125

روش بیهوشی (3)

اختصاصی

4

4

68

-

-

3124وهمزمان با 3136

3

3136

کآرموزی (4)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3135وهمزمان با3125

4

3121

مدیریت در بیهوشی

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

5

3128

اصول و روشهای اداره درد

اختصاصی

2

2

34

-

-

3122

6

3112

آمار زیستی و روش تحقیق

اختصاصی

3

5/2

43

5/0

17

-

7

3126

مراقبتهای پس از بیهوشی

اختصاصی

2

2

34

-

-

3125

8

7050

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

×××× ترم هفتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3137

کارآموزی در عرصه (1)

کارآموزی

8

-

-

8

408

کلیه دروس اختصاصی

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم هشتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3138

کارآموزی در عرصه

کارآموزی

8

-

-

8

408

3137

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107