اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
دروس نیمسال جاری

 

لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 99-98جهت دانشجویان ترم اول        رشته: کارشناس علوم آزمایشگاهی  

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز

ساعت

1

1

2108

آناتومی نظری

2

35

35

دکتر دلاویز

232

شنبه

10-8

22/10/97

12-10

مختلط

2

1

2101

فیزیک  عمومی

2

35

35

دکتربرزویی

570

سه شنبه

 

16-14

24/10/97

10-8

مختلط

3

1

2102

آزمایشگاه فیزیک عمومی گ1

1

13

13

دکتربرزویی

570

یک شنبه

18-16

25/10/97

14-12

مختلط

4

2

2104

آز شیمی عمومی گ2 برادران

1

13

13

خ دکترمنصوریان

آقای شریف پور

330

556

یک شنبه

11-10

12-11

2/11/97

14-12

مختلط

5

1

2104

آز شیمی عمومی گ1 خواهران

1

13

13

خ دکترمنصوریان

آقای شریف پور

330

556

یک شنبه

10-8

2/11/97

14-12

مختلط

6

1

2103

شیمی عمومی

2

13

13

خ دکترمنصوریان

آقای شریف پور

330

556

سه شنبه

10-8

1/11/97

12-10

مختلط

7

1

2107

زیست سلولی و مولکولی

3

35

35

آقای برفر

آقای جهانگیری

دکترخلوتی

331

274

دوشنبه

 

13-10

 

29/10/97

12-10

مختلط

8

1

2109

آناتومی عملی گ1

1

13

13

دکتر دلاویز

232

چهارشنبه

10-8

23/10/97

14-12

مختلط

9

 

2109

آناتومی عملی گ2

1

13

13

دکتر دلاویز

232

چهارشنبه

12-10

23/10/97

14-12

خواهران

10

7

292620

ادبیات فارسی

3

35

35

دکترابراهیمی

 

دوشنبه

10-8

3/11/97

12-10

مختلط

11

2

7011

اندیشه اسلامی (1)خواهران

2

35

35

خ.دکتر بهمنی

 

شنبه

16-14

26/10/97

10-8

خواهران

12

7

7011

اندیشه اسلامی (1) برادران

2

35

35

حاج آقا رضایی

 

شنبه

20-18

26/10/97

10-8

برادران

13

6

142304

تربیت بدنی (1) خواهران

1

 

 

35

35

خانم مسعودیان

 

یک شنبه

12-10

4/11/97

18-16

خواهران

14

11

142304

تربیت بدنی (1) برادران

1

35

35

آقای حسینی

 

سه شنبه

12-10

4/11/97

18-16

برادران

15

2

2102

آز فیزیک عمومی

1

13

13

دکتربرزویی

570

سه شنبه

18-16

25/10/97

14-12

مختلط

16

 

 

مهارتهای زندگی

خواهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواهران

17

 

 

مهارتهای زندگی برادران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برادران


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98جهت دانشجویان ترم 3  رشته: کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

 

روز

ساعت

1

1

2140

خونشناسی یک

3

35

35

دکتر یزدانپناه

 

409

یکشنبه

10-8

22/10/97

12-10

مختلط

2

1

2141

آزمایشگاه خونشناسی1

2

13

13

آقای برفر

شاهین محمدی

 

331

یکشنبه

 

14-10

23/10/97

14-12

مختلط

3

2

2141

آزمایشگاه خونشناسی1

2

13

13

آقای برفر

شاهین محمدی

 

331

سه شنبه

 

14-10

23/10/97

14-12

مختلط

4

1

2121

میکروبشناسی عمومی

2

35

35

دکتر خسروانی

 

سه شنبه

10-8

24/10/97

10-8

مختلط

5

1

2122

آزمایشگاه میکروبشناسی عمومی

1

13

13

دکتر خرم روز

محمودی

237

709

شنبه

20-18

25/10/97

14-12

مختلط

6

2

2122

آزمایشگاه میکروبشناسی عمومی

1

13

13

دکتر خرم روز

محمودی

237

709

چهار شنبه

 

18-16

25/10/97

14-12

مختلط

7

2

7012

اندیشه اسلامی (2) خواهران

2

35

35

خ.دکتر بهمنی

 

شنبه

18-16

26/10/97

12-10

خواهران

8

 

7012

اندیشه اسلامی (2) برادران

2

35

35

حجت الاسلام الهی

 

یکشنبه

20-18

26/10/97

12-10

برادران

9

 

2119

بیوشیمی پزشکی1

3

35

35

دکتر علی پور

 

573

چهارشنبه

 

10-8

29/10/97

12-10

مختلط

10

1

2120

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

1

13

13

دکتر علی پور

 

573

 

سه شنبه

 

16-14

30/10/97

15-13

مختلط

11

2

2120

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1

1

13

13

دکتر علی پور

 

573

 

سه شنبه

 

18-16

30/10/97

10-8

مختلط

12

1

2156

ژنتیک پزشکی

1

35

35

دکترحسینی

415

شنبه

12-10

2/11/97

15-13

مختلط

13

5

192303

تربیت بدنی دو (خواهران)

1

35

35

خانم محمدی

 

شنبه

16-14

27/10/97

18-16

خواهران

14

9

192303

تربیت بدنی دو (برادران)

1

35

35

آقای پورفضلی

 

چهارشنبه

12-10

27/10/97

18-16

برادران


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98جهت دانشجویان ترم 5          رشته: کارشناس علوم آزمایشگاهی  

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز

ساعت

1

1

2127

ویروس شناسی پزشکی

2

35

35

دکتر شریفی

دکترخرم روز

 

237

709

 

یک شنبه

 

10-8

29/10/97

15-13

مختلط

2

1

2128

آزمایشگاه ویروس شناسی

1

14

14

دکتر شریفی

دکترخرم روز

 

237

709

 

سه شنبه

18-16

30/10/97

14-12

مختلط

3

2

2128

آزمایشگاه ویروس شناسی

1

14

14

دکتر شریفی

دکترخرم روز

237

709

 

سه شنبه

20-18

30/10/97

14-12

مختلط

4

1

2133

بیوشیمی پزشکی 2

2

35

35

دکتر علیپور

573

یکشنبه

12-10

24/10/97

12-10

مختلط

5

1

2134

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

1

15

15

دکتر علیپور

 

573

 

چهارشنبه

16-14

25/10/97

13-12

مختلط

6

2

2134

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

1

15

15

دکتر علیپور

 

573

 

چهارشنبه

20-18

25/10/97

13-12

مختلط

7

1

2129

انگل شناسی2(تک یاخته و حشره)

2

35

35

دکتر مشفع

دکتر عبیدی

دکتر قطعی

239

452

283

دوشنبه

12-10

3/11/97

10-8

مختلط

8

1

2130

آزمایشگاه انگل شناسی2

1

15

15

دکتر مشفع

دکتر عبیدی

دکتر قطعی

239

452

283

شنبه

16-14

4/11/97

14-12

مختلط

9

2

2130

آزمایشگاه انگل شناسی2

1

15

15

دکتر مشفع

دکتر عبیدی

دکتر قطعی

239

452

283

شنبه

18-16

4/11/97

14-12

مختلط

10

1

2125

ایمنی شناسی پزشکی

3

35

35

آقای هادی نیا

541

شنبه

دوشنبه

10-8

10-8

22/10/97

15-13

مختلط

11

1

2126

آزمایشگاه ایمنی شناسیگروه1

2

15

15

آقای هادی نیا

541

یک شنبه

 

18-16

23/10/97

14-12

خواهران

12

2

2126

آزمایشگاه ایمنی شناسیگروه2

2

15

15

آقای هادی نیا

541

یک شنبه

20-18

23/10/97

14-12

مختلط

13

1

2138

متون انگلیسی و اصطلاحات پزشکی

2

35

35

خ دکتراسماعیلی

409

سه شنبه

12-10

25/10/97

15-13

مختلط

14

3

7042

تاریخ تحلیلی اسلام

2

35

35

دکتر فرح بخش

 

یکشنبه

16-14

1/11/97

10-8

خواهران

15

6

7042

تاریخ تحلیلی اسلام

2

35

35

دکتر فرح بخش

 

یکشنبه

18-16

1/11/97

10-8

برادران

 


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98جهت دانشجویان ترم 7  رشته: کارشناس علوم آزمایشگاهی  

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز

ساعت

1

1

2143

ایمونوهماتولوژی

2

35

35

خ دکترراد

دکترهادی نیا

 

294

541

شنبه

11-10

12-11

22/10/97

12-10

مختلط

2

1

2144

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

1

13

13

خ دکترراد

آقای برفر

294

331

شنبه

10-8

23/10/97

14-12

مختلط

 

2

2144

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

1

13

13

خ دکترراد

آقای برفر

294

446

 

شنبه

16-14

23/10/97

14-12

مختلط

3

1

2136

سم شناسی

1

35

35

دکتر حسین صادقی

645

یک شنبه

12-10

24/10/97

10-8

مختلط

4

1

2137

آزمایشگاه

سم شناسی

1

35

35

دکتر حسین صادقی

645

دوشنبه

18-16

25/10/97

14-12

مختلط

5

1

2155

آشنایی با بیماریهای داخلی

2

35

35

دکتر آریا

706

دوشنبه

10-8

29/10/97

10-8

مختلط

6

1

2142

اصول فنی نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

1

35

35

شفیعی

 

571

دوشنبه

16-14

2/11/97

12-10

مختلط

7

1

2152

روش کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی

1

35

35

دکتر یزدانپناه

 

409

 

دو شنبه

11-10

1/11/97

12-10

مختلط

8

1

2151

اصول مدیریت و قوانین مقررات آزمایشگاه

1

35

35

دکتر یزدانپناه

 

409

 

دوشنبه

 

 

12-11

3/11/97

10-8

مختلط

9

1

2157

سمینار

1

35

35

دکترنوری پور

حسن عبیدی

558

452

یک شنبه

16-14

4/11/97

12-10

مختلط

10

2

189128

تنظیم خانواده و جمعیت خواهران

2

35

35

خ دکتر یعقوبیان

 

شنبه

18-16

30/10/97

12-10

خواهران

11

4

189128

تنظیم خانواده و جمعیت برادران

2

35

35

حاج آقا الهی

 

شنبه

18-16

30/10/97

12-10

برادران

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107