سال 1397، "حمایت از کالای ایرانی" گرامی بادصفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه علوم آزمایشگاهی > دروس نیمسال جاری 

  

                                                                           لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال دوم  سال تحصیلی 95-94 جهت دانشجویان ترم دوم  رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی   ورودی مهر94

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز                ساعت

1

1

2111

آزمایشگاه  فیزیولوژی

1

18

18

نگین تاجی

 

یکشنبه

16-14

18-16

3/4/95

15-13

مختلط

2

1

2112

فیزیک  حیاتی

2

35

35

خ کارگر

572

دو شنبه

10-8

22/3/95

12-10

مختلط

3

3

302521

زبان عمومی1

3

35

35

خ اسماعیلی

 

دوشنبه

13-10

24/3/95

10-8

مختلط

4

2

7022

اخلاق اسلامی برادران

2

60

60

الهی

 

دوشنبه ها

20-18

30/3/95

10-8

برادران

5

3

7022

اخلاق اسلامی خواهران

2

60

60

الهی

 

دوشنبه

18-16

30/3/95

10-8

خواهران

6

2

7044

تاریخ  فرهنگ و تمدن اسلامی براداران

2

60

60

موسوی خو

 

دو شنبه

18-16

5/4/95

12-10

برادران

7

5

7044

تاریخ  فرهنگ و تمدن اسلامی خواهران

2

60

60

خ فرهادی

 

شنبه

18-16

 

5/4/95

12-10

خواهران

8

1

2110

فیزیولوژی

2

35

35

دکتر محمدی

241

یکشنبه

12-10

8/4/95

12-10

مختلط

9

1

2117

کامپیوتر

2

35

35

احمدی

 

سه شنبه

16-14

1/4/95

12-10

مختلط

10

1

2105

بیوشیمی عمومی

 

3

35

35

دکتر هیبت اله صادقی

 

چهارشنبه

13-10

27/3/95

10-8

مختلط

11

1

2106

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

1

16

16

"

 

چهارشنبه

16-14

18-16

29/3/95

15-13

مختلط

 

 

مدیر گروه آموزش :                                              مسئول آموزش دانشکده :                                                                          ریاست دانشکده :


//

لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 جهت دانشجویان ترم چهارم  رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی   ورودی مهر93

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز                ساعت

1

1

2149

خونشناسی 2

2

35

35

دکتر یزدانپناه

409

یکشنبه

10-8

27/3/95

12-10

مختلط

2

 

2116

روانشناسی عمومی

2

35

35

دکتر خرامین

535

سه شنبه

10-8

1/4/95

10-8

مختلط

3

1

2118

آمار حیاتی

2

35

35

دکتر چمن

 

 

یکشنبه

12-10

30/3/95

10-8

مختلط

4

1

2115

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

2

35

35

خ تابشفر

529

شنبه

12-10

24/3/95

12-10

مختلط

5

1

2113

بافت شناسی

1

35

35

دکتر جعفری

368

دوشنبه

 

10-8

6/4/95

10-8

مختلط

6

 

2124

آزمایشگاه انگل شناسی1

1

18

18

دکتر مشفع

239

یکشنبه

16-14

18-16

29/3/95

15-13

مختلط

7

1

2114

آزمایشگاه بافت شناسی

1

18

18

دکتر جعفری

368

دوشنبه

12-10

18-16

8/4/95

15-13

مختلط

8

1

2123

انگل شناسی1 (کرمها)

2

35

35

دکتر مشفع

239

سه شنبه

12-10

22/3/95

10-8

مختلط

9

5

7031

انقلاب اسلامی

خواهران

2

60

60

خ فرهادی

 

دو شنبه

 

20-18

3/4/95

12-10

خواهران

10

1

7031

انقلاب اسلامی

برادران

2

60

60

دکتر سهرابی

 

سه شنبه

 

20-18

3/4/95

12-10

برادران

11

1

2150

آزمایشگاه خونشناسی2

2

16

16

آقای جهانگیری

آقای برفر

274

شنبه

16-14

18-16

25/3/95

15-13

مختلط

 

 

مدیر گروه آموزش :                                                          مسئول آموزش دانشکده :                                                                          ریاست دانشکده :


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال  دوم  سال تحصیلی 945-94 جهت دانشجویان ترم 6  رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی   ورودی  مهر92

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز                ساعت

1

1

2147

قارچ شناسی پزشکی

2

35

35

دکتر نوری پور

558

یکشنبه

12-10

27/3/95

12-10

مختلط

2

1

2148

آزمایشگاه

قارچ شناسی پزشکی

1

16

16

دکتر نوری پور

558

شنبه

14-12

16-14

25/3/95

15-13

مختلط

3

1

2135

فارماکولوژی

2

35

35

دکتر صادقی

645

چهارشنبه

10-8

8/4/95

12-10

مختلط

4

6

7051

تفسیر موضوعی قران خواهران

2

60

60

آقای عابدینی پور

 

شنبه

20-18

3/4/95

10-8

خواهران

5

1

2153

باکتری شناسی پزشکی

3

35

35

دکتر شریفی

دکتر خرم روز

237

537

یکشنبه

سه شنبه

10-8

10-8

31/3/95

10-8

مختلط

6

1

2154

آزمایشگاه

باکتری شناسی پزشکی

1

18

18

دکتر شریفی

دکتر خرم روز

237

537

دوشنبه

 

16-14

18-16

1/4/95

15-13

مختلط

7

3

7051

تفسیر موضوعی قران برادران

2

60

60

حاج آقا ملاعلی

 

یکشنبه

16-14

3/4/95

10-8

برادران

8

1

2139

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

1

35

35

دکتر یزدانپناه

409

شنبه

12-10

24/3/95

12-10

مختلط

9

1

2146

آزمایشگاه هورمون شناسی

1

18

18

آقای برفر

409

سه شنبه

12-10

14-12

29/3/95

15-13

مختلط

10

1

2145

هورمون شناسی

 

1

35

35

دکتر عزیزی

249

چهارشنبه

16-14

22/3/95

10-8

مختلط

11

1

2131

آسیب شناسی عمومی

2

35

35

دکتر امیدی فر

 

دو شنبه

10-8

5/4/95

10-8

مختلط

12

1

2132

آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی

1

16

16

دکتر امیدی فر

 

دو شنبه

 

12-10

6/4/95

15-13

مختلط

 

مدیر گروه آموزش :                                                          مسئول آموزش دانشکده :                                                                          ریاست دانشکده :


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال  دوم  سال تحصیلی 95-94 جهت دانشجویان ترم 8  رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی   ورودی  مهر91

 

 

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز                ساعت

1

1

2158

کارآموزی در عرصه

16

10

10

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

 

طول هفته

30/14-7

   

مختلط

2

1

2158

کارآموزی در عرصه

16

10

10

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

 

طول هفته

30/14-7

   

مختلط

 

 

2158

کارآموزی در عرصه

16

10

10

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

 

طول هفته

30/14-7

 

 

مختلط

 

 

مدیر گروه آموزش :                                                          مسئول آموزش دانشکده :                                                                          ریاست دانشکده :

 

 

 

 

 

 

 

لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 94-93 جهت دانشجویان ترم اول  رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی   ورودی مهر 93

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز               

ساعت

1

1

2101

فیزیک  عمومی

2

35

35

آقای شفیعی

571

دوشنبه

 

12-10

1/11/93

12- 10

مختلط

2

1

2102

آزمایشگاه فیزیک عمومی

1

17

17

آقای شفیعی

571

شنبه

16-14

1/11/93

10- 8

مختلط

3

2

2102

آزمایشگاه فیزیک عمومی

1

17

17

آقای شفیعی

571

شنبه

18-16

1/11/93

10- 8

مختلط

4

1

2103

شیمی عمومی

2

35

35

آقای شریف پور

556

چهارشنبه

10-8

8/11/93

15-13

مختلط

5

1

2104

آزمایشگاه شیمی عمومی

1

17

17

آقای شریف پور

556

سه شنبه

16- 14

30/10/93

12- 10

مختلط

6

2

2104

آزمایشگاه شیمی عمومی

1

17

17

آقای شریف پور

556

چهارشنبه

12- 10

 

30/10/93

12- 10

مختلط

7

1

2107

زیست شناسی سلولی و مولکولی

3

35

35

آقای جهانگیری

274

یکشنبه

 

17-14

 

27/10/93

12- 10

مختلط

6

1

2108

آناتومی نظری

 

2

35

35

دکترجعفری

368

دوشنبه

10-8

29/10/93

12- 10

مختلط

7

1

2109

آناتومی عملی

1

17

17

دکترجعفری

368

دوشنبه

16-14

7/11/93

10- 8

برادران

8

2

2109

آناتومی عملی

1

17

17

دکترجعفری

368

دوشنبه

18-16

7/11/93

10- 8

خواهران

9

1

 

مقدمات آزمایشگاه

1

35

35

دکتر یزدانپناه

آقای هادی نیا

409

541

شنبه

12-10

4/11/93

12- 10

مختلط

10

4

292620

ادبیات فارسی

 

3

 

 

آقای جبار نژاد

603

سه شنبه

11- 8

5/11/93

12- 10

مختلط

11

2

7011

اندیشه اسلامی (1) برادران

2

 

 

حاج آقا مقدم

 

دو شنبه

 

18-16

6/11/93

10- 8

برادران

12

7

7011

اندیشه اسلامی (1) خواهران

2

 

 

حاج آقا مقدم

 

سه شنبه

 

18- 16

6/11/93

10- 8

خواهران

13

11

142304

تربیت بدنی (1) برادران

1

 

 

 

 

آقای احمدی

325

 

 

چهارشنبه

 

 

16-14

9/11/93

12- 10

برادران

14

12

142304

تربیت بدنی (1) خواهران

1

 

 

خانم شجاعی

 

یکشنبه

10- 8

9/11/93

10- 8

خواهران

مدیر گروه آموزشی :                                                                       مسئول آموزش دانشکده :                                                                 ریاست دانشکده :


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 94-93جهت دانشجویان ترم سوم  رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی   ورودی مهر 92

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز               

ساعت

1

1

2140

خونشناسی 1

3

30

30

دکتر یزدانپناه

409

دوشنبه

11-8

4/11/93

12- 10

مختلط

2

1

2141

آزمایشگاه خونشناسی1

2

15

15

آقای جهانگیری

274

شنبه

 

18- 14

1/11/93

12- 10

مختلط

3

2

2141

آزمایشگاه خونشناسی1

2

15

15

آقای جهانگیری

 

274

یکشنبه

 

12- 8

1/11/93

12- 10

مختلط

4

1

2121

میکروبشناسی عمومی

2

30

30

دکتر خسروانی

508

سه شنبه

12- 10

27/10/93

10-8

مختلط

5

1

2122

آزمایشگاه میکروبشناسی عمومی

1

18

18

دکتر خرم روز

709

سه شنبه

16- 14

28/10/93

12- 10

خواهران

6

2

2122

آزمایشگاه میکروبشناسی عمومی

1

18

18

دکتر خرم روز

709

سه شنبه

18- 16

28/10/93

12- 10

برادران

7

1

2119

بیوشیمی پزشکی1

3

30

30

دکتر یزدانپناه

409

چهارشنبه

 

13- 10

30/10/93

12- 10

مختلط

8

1

2120

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

1

15

15

دکتر یزدانپناه

409

چهارشنبه

10- 8

6/11/93

12- 10

مختلط

9

2

2120

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1

1

     15

15

دکتر یزدانپناه

409

چهارشنبه

16- 14

6/11/93

12- 10

مختلط

10

1

2156

ژنتیک پزشکی

1

30

30

دکتر هیبت الله صادقی

 

231

شنبه

12- 10

5/11/93

15-13

مختلط

11

1

7022

اخلاق اسلامی (برادران)

2

 

 

آقای الهی

 

یکشنبه

16-14

8/11/93

12- 10

برادران

12

3

7022

اخلاق اسلامی (خواهران)

2

 

 

خانم یعقوبیان

 

سه شنبه

18- 16

8/11/93

12- 10

خواهران

13

6

192309

تربیت بدنی دو (برادران)

1

 

 

آقای احمدی

 

چهارشنبه

18- 16

9/11/93

18- 16

برادران

14

8

192309

تربیت بدنی دو (خواهران)

1

 

 

خانم بازی پور

 

دوشنبه

16- 14

9/11/93

16- 14

خواهران

مدیر گروه آموزشی :                                                                       مسئول آموزش دانشکده :                                                                 ریاست دانشکده :


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 94-93 جهت دانشجویان ترم 5  رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی   ورودی مهر91

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز               

ساعت

1

1

2127

ویروس شناسی پزشکی

2

30

30

دکتر شریفی

دکترخرم روز

237

709

سه شنبه

16- 14

29/10/93

15- 13

مختلط

2

1

2128

آزمایشگاه ویروس شناسی

1

15

15

دکتر شریفی

دکترخرم روز

237

709

شنبه

16- 14

28/10/93

14-12

مختلط

3

2

2128

آزمایشگاه ویروس شناسی

1

30

30

دکتر شریفی

دکترخرم روز

237

709

شنبه

18- 16

28/10/93

14-12

مختلط

4

1

2133

بیوشیمی پزشکی 2

2

30

30

دکتر یزدانپناه

409

چهارشنبه

10-8

1/11/93

15- 13

مختلط

5

1

2134

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

1

18

18

دکتر یزدانپناه

409

شنبه

12- 10

30/10/93

12- 10

مختلط

6

2

2134

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

1

18

18

دکتر یزدانپناه

409

دوشنبه

12- 10

30/10/93

12- 10

مختلط

7

1

2129

انگل شناسی2(تک یاخته و حشره)

2

30

30

دکتر مشفع

دکتر قطعی

دکتر عبیدی

239

283

452

سه شنبه

15-13

4/11/93

12- 10

مختلط

8

1

2130

آزمایشگاه انگل شناسی2

1

15

15

دکتر مشفع

دکتر قطعی

دکتر عبیدی

239

283

452

یکشنبه

16- 14

8/11/93

12- 10

مختلط

9

2

2130

آزمایشگاه انگل شناسی2

1

15

15

دکتر مشفع

دکتر قطعی

دکتر عبیدی

239

283

452

یکشنبه

18-16

8/11/93

12- 10

مختلط

10

1

2125

ایمنی شناسی پزشکی

3

30

30

آقای هادی نیا

541

یکشنبه

سه شنبه

12-10

10- 8

27/10/93

12- 10

مختلط

11

1

2126

آزمایشگاه ایمنی شناسی

2

15

15

آقای هادی نیا

541

چهارشنبه

 

16-14

 

27/10/93

10- 8

مختلط

12

2

2126

آزمایشگاه ایمنی شناسی

2

15

15

آقای هادی نیا

541

چهارشنبه

18- 16

27/10/93

10- 8

مختلط

13

1

2138

متون انگلیسی و اصطلاحات پزشکی

2

30

30

دکتر یزدانپناه

 

409

 

یکشنبه

10-8

6/11/93

15-13

مختلط

14

2

7042

تاریخ تحلیلی اسلام

برادران

2

 

 

آقای  موسوی خو

 

شنبه

20- 18

7/11/93

10- 8

برادران

15

4

7042

تاریخ تحلیلی اسلام

خواهران

2

 

 

خانم فرهادی

 

دوشنبه

16- 14

7/11/93

10- 8

خواهران

مدیر گروه آموزشی :                                                                       مسئول آموزش دانشکده :                                                                 ریاست دانشکده :


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 94-93 جهت دانشجویان ترم 7  رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی   ورودی مهر90

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز               

ساعت

1

1

2143

ایمونوهماتولوژی

2

30

30

دکتر یزدانپناه

آقای هادی نیا

409

541

شنبه

12- 10

27/10/93

12- 10

مختلط

2

1

2144

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

1

30

30

آقای هادی نیا

541

شنبه

16- 14

30/10/93

10- 8

مختلط

3

1

2136

سم شناسی

1

30

30

 دکتر حسین صادقی

645

دوشنبه

12-10

4/11/93

12- 10

مختلط

4

1

2137

آزمایشگاه

سم شناسی

1

15

15

دکتر حسین صادقی

645

یکشنبه

10-8

4/11/93

10- 8

مختلط

5

2

2137

ازمایشگاه

 سم شناسی

1

15

15

دکتر حسین صادقی

645

یکشنبه

16- 14

4/11/93

10- 8

مختلط

6

1

2155

آشنایی با بیماریهای داخلی

2

30

30

دکتر آریا

706

دوشنبه

10-8

29/10/93

12- 10

مختلط

7

1

2142

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

1

30

30

دکتر یزدانپناه

 

409

 

شنبه

10- 8

7/11/93

12- 10

مختلط

8

1

2152

روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی

1

30

30

دکتر یزدانپناه

 

409

 

یکشنبه

12- 11

28/10/93

12- 10

مختلط

9

1

2151

اصول مدیریت و قوانین ومقررات در آزمایشگاه

1

30

30

دکتر یزدانپناه

 

409

 

یکشنبه

 

 

11- 10

 

 

1/11/93

12- 10

مختلط

10

1

2157

سمینار

1

30

30

دکتر یزدانپناه

آقای هادی نیا

409

541

دوشنبه

18-16

6/11/93

12- 10

مختلط

11

1

7050

دانش خانواده و جمعیت برادران

2

 

 

آقای الهی

 

یکشنبه

18- 16

8/11/93

14:30- 13:30

برادران

12

2

7050

دانش خانواده و جمعیت خواهران

2

 

 

خانم یعقوبیان

 

یکشنبه

20- 18

8/11/93

14:30- 13:30

خواهران

13

1

2158

کارآموزی در عرصه

4

-

-

دکتر یزدانپناه

آقای هادی نیا

409

541

سه شنبه چهارشنبه

14:30-7:30

-

-

مختلط

 

مدیر گروه آموزشی :                                                                       مسئول آموزش دانشکده :                                                                 ریاست دانشکده :

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1226
 بازدید امروز : 71
 کل بازدید : 268616
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 1.1388