سال 1397، "حمایت از کالای ایرانی" گرامی بادصفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه هوشبری > دروس نیمسال جاری 

 

لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 96-95 جهت دانشجویان ترم اول  رشته کارشناس هوشبری   ورودی مهر 95

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز

ساعت

1

4

292620

ادبیات فارسی

3

 

 

آقای ابراهیمی

 

یک شنبه

17-14

5/11/95

10-8

مختلط

2

1

3101

آناتومی (1)

 

2

(5/0+5/1)

 

 

دکتر دلاویز

232

 چهارشنبه

16-14

6/11/95

12-10

مختلط

3

1

3106

میکروبشناسی و استریلیزاسیون

2

(5/0+5/1)

 

 

دکتر شریفی

237

یکشنبه

12-10

9/11/95

12-10

مختلط

4

1

3109

روانشناسی

2

 

 

دکتر خرامین

535

یک شنبه

10-8

4/11/95

15-13

مختلط

5

5

7011

اندیشه اسلامی (1)

برادران

2

 

 

 

 

حاج آقا الهی

 

سه شنبه

 

20-18

28/10/95

12-10

برادران

6

5

7011

اندیشه اسلامی (1) خواهران

2

 

 

حاج آقا الهی

 

سه شنبه

 

18-16

28/10/95

12-10

خواهران

7

1

3103

فیزیولوژی (1)

2

 

 

دکتر فرهادی

671

دو شنبه

12-10

29/10/95

12-10

مختلط

8

2

302521

زبان انگلیسی عمومی

3

 

 

خ دکتر اسماعیلی

 

دو شنبه

17-14

25/10/95

12-10

مختلط

9

1

3116

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

2

(5/0+5/1)

 

 

خ دکتر کریمی

404

دو شنبه

10-8

27/10/95

15-13

مختلط

10

1

3105

فیزیک هوشبری

2

 

 

آقای منصوریان

 

333

 یکشنبه

18-16

2/11/95

10-8

مختلط

 

 

 

جمع

20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه آموزشی :                                                                    مسئول آموزش دانشکده :                                                              معاون آموزشی دانشکده :


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 96-95 دانشجویان ترم سوم  رشته کارشناس هوشبری   ورودی مهر 94

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز               

ساعت

1

1

3118

خونشناسی و انتقال خون

2

 

21

دکتر بهروز یزدانپناه

409

یکشنبه

12-10

5/11/95

12-10

مختطط

2

1

3113

نشانه شناسی و معاینات بالینی

2

(5/0+5/1)

 

21

خ زحمتکشان

670

یکشنبه

10-8

29/10/95

12-10

مختلط

3

1

3114

اصول پایه داروشناسی

3

 

21

دکتر حسین صادقی

 

645

شنبه

13-10

9/11/95

15-13

مختلط

4

1

3115

اصول کمکهای اولیه

2

(5/0+5/1)

 

21

آقای وحدت نژاد

557

سه شنبه

 

18-16

2/11/95

10-8

مختلط

5

6

7022

اخلاق اسلامی  برادران

2

 

21

دکتر الهی

 

دوشنبه

20-18

25/10/95

30/14-30/13

برادران

6

4

7022

اخلاق اسلامی  خواهران

2

 

21

دکتر الهی

 

دوشنبه

18-16

25/10/95

30/14-30/13

خواهران

7

1

3120

زبان تخصصی

3

 

21

دکتر منصوریان

333

 

یکشنبه

17-14

27/10/95

12-10

مختلط

8

5

7042

تاریخ تحلیلی صدر اسلام برادران

2

 

21

آقای موسوی خو

 

شنبه

18-16

3/11/95

12-10

برادران

9

4

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام خواهران

2

 

21

آقای موسوی خو

 

یک شنبه

20-18

3/11/95

12-10

خواهران

10

1

 

2

3133

 

3133

کارآموزی (1)

شهید بهشتی

کارآموزی (1)

امام سجاد(ع)

4

 

4

-

21

رستمی نژاد

 

نصیبی

419

 

407

سه شنبه

چهار شنبه

30/7تا30/13

30/10/95

15-13

مختلط

 

 

 

جمع

20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه آموزشی :                                                                    مسئول آموزش دانشکده :                                                              معاون آموزشی دانشکده :


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 96-95 دانشجویان ترم پنجم  رشته کارشناس هوشبری   ورودی مهر 93

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

جنس

روز

ساعت

1

1

3129

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی

3

35

28

دکتر حسین هجر

 

372

یکشنبه

19-16

2/11/95

10-8

مختلط

2

14

142304

تربیت بدنی (1) برادران

 

1

30

10

آقای ایروان جم

 

 

 

دو شنبه

18-16

30/10/95

30/14-30/13

برادران

3

10

142309

تربیت بدنی (1) خواهران

1

30

18

خ مسعودیان

 

 

 

سه  شنبه

16-14

30/10/95

30/14-30/13

خواهران

4

1

3119

فوریتهای پزشکی

2

(5/1+5/0)

30

28

آقای پورانفرد

441

یک شنبه

12-10

28/10/95

10-8

مختلط

5

1

3124

روش بیهوشی (2)

4

30

28

 خ دکترعلیزاده (رستمی نژاد)

 

419

شنبه و

دو شنبه

18-16

16-14

5/11/95

10-8

مختلط

6

4

7031

انقلاب اسلامی ایران برادران

2

30

28

دکتر بهرامی

 

سه شنبه

18-16

7/11/95

10-8

برادران

7

3

7031

انقلاب اسلامی ایران خواهران

2

30

28

دکتر فرهادی

 

سه شنبه

20-18

7/11/95

10-8

خواهران

8

1

 

2

3135

 

"

کارآموزی (3)

شهید بهشتی

کارآموزی (3)

امام سجاد(ع)

4

 

4

30

28

خ فاطمه عباسی

آقای نصیبی

 

407

دو شنبه

سه شنبه

30/7تا30/13

10/11/95

15-13

مختلط

9

1

3127

اصول مراقبتهای ویژه

3

30

28

آقای پورانفرد

441

 شنبه

 

13-10

26/10/95

12-10

مختلط

 

 

مدیر گروه آموزشی :                                                                    مسئول آموزش دانشکده :                                                              معاون آموزشی دانشکده :


لیست دروس پیشنهادی دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دروس ارائه شده در نیمسال اول  سال تحصیلی 96-95 دانشجویان ترم هفتم  رشته کارشناس هوشبری   ورودی مهر 92

 

ردیف

گروه

شماره درس

نام درس

واحد

ظرفیت کلاس

تعداد استفاده کنندگان

نام مدرس

کد مدرس

برنامه هفتگی

 

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

جنس

روز               

ساعت

1

1

3137

کارآموزی در عرصه (1) گروه یک

8

-

15

اکبر رستمی نژاد

 

 

 

 

سید رهام نصیبی

419

 

 

 

 

407

سه شنبه و چهارشنبه

شهید بهشتی

 

 

شنبه  و یکشنبه

شهید بهشتی

30/7 تا 30/13

 

 

 

 

20-14

 

 

 

15-13

 

 

 

10/11/95

 

 

 

مختلط

2

2

"

کارآموزی در عرصه (1) گروه دو

8

-

15

جلال پورانفرد

 

 

 

دکتر حسین هجر

441

 

 

 

372

شنبه  و یکشنبه

امام سجاد (ع)

 

 

سه شنبه  و چهارشنبه

امام سجاد (ع)

20-14

 

 

 

 

30/7 تا 30/14

 

 

 

 

 

15-13

 

 

 

10/11/95

 

 

 

مختلط

 

مدیر گروه آموزشی :                                                                    مسئول آموزش دانشکده :                                                              معاون آموزشی دانشکده :


 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1189
 بازدید امروز : 22
 کل بازدید : 263041
 بازدیدکنندگان آنلاين : 16
 زمان بازدید : 1.0140