اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
کارآموزی بیمارستانی

دانشجوي محترم:

لطفا فايل لاگبوک کارآموزی مربوط به خود را دانلود کنيد و قبل از شروع دوره همه صفحات آنرا در گروه پرتوشناسی مهر بزنيد و در حفظ اين دفترچه کوشا باشيد و در کاور نگهداری شود و در پايان دوره تحويل داده شود

 

لاگبوک

دانلود لاگبوک کارآموزی 1

دانلود لاگبوک کارآموزی 2

دانلود لاگبوک کارآموزی 3

دانلود لاگبوک کارآموزی 4

دانلود لاگبوک کارآموزی در عرصه 1 (سی تی اسکن)

دانلود لاگبوک کارآموزی در عرصه 2 (ام آر آی)

دانلود لاگبوک کارآموزی در عرصه 3 (روشهای پرتونگاری اختصاصی)

دانلود لاگبوک کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی)

 

 

چک ليست نمره

دانلود چک ليست نمره دهی کارآموزی 1

دانلود چک ليست نمره دهی کارآموزی 2

دانلود چک ليست نمره دهی کارآموزی 3

دانلود چک ليست نمره دهی کارآموزی 4

دانلود چک ليست نمره دهی کارآموزی در عرصه 1 (سی تی اسکن)

دانلود چک ليست نمره دهی کارآموزی در عرصه 2 (ام آر آی)

دانلود چک ليست نمره دهی کارآموزی در عرصه 3 (روشهای پرتونگاری اختصاصی)

دانلود چک ليست نمره دهی کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی)

 

 

اهداف آموزشی و مقررات:

کارآموزی 1

اهداف آموزشی:

1. آشنايي با محيط بيمارستان و بخش هاي مختلف آن خصوصا بخش راديولوژي

2. آشنايي با مسير طي شده پذيرش بيمار

3. خواندن درخواستهاي راديوگرافي (Requests ) و سابقه بيماري(History) 

4. اقدام به انجام آزمونهاي راديوگرافي ساده از اندامهاي فوقاني و تحتاني تحت نظر مربي

5. آشنايي با موارد انجام يا عدم انجام هر آزمون

6. روشهاي آماده سازي بيمار

7. ظهور و ثبوت کليشة گرفته شده

8. ارزيابي راديوگراف تهيه شده با استفاده از معيارهاي استاندارد گفته شده در درس روشهاي پرتونگاري 1

9. نحوه صرفه جويي در مواد مصرفي

10. اعمال روشهاي حفاظت از پرتو

مآخذ مورد استفاده:

اطلس پرتونگاري مريل. اطلس پرتونگاري بونتراجر. فيزيک راديولوژي بوشانگ. فيزيک راديولوژي بوشبرگ

مقررات درون بخشي:

-1 آراستگي ظاهري متناسب با شأن شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش

-2 پوشش مناسب شامل روپوش سفيد با اتيکت شناسائي

-3 رعايت اصول اخلاقي در برخورد با اساتيد، پرسنل و بيماران

-4 رعايت قوانين آموزشي مربوط به حضور و غياب و قوانين بخش مربوطه

-5 عدم هر گونه جابجائي در برنامه آموزشي، بدون هماهنگي با استاد مربوطه و گروه پرتوشناسي

-6 رعايت دقيق اصول کنترل عفونت در تمامي مراحل کار

-7 حفظ و حراست از کلية لوازم و دستگاههاي موجود در بخش

اين دفترچه براي ثبت فعاليت هاي روزانه ي کارآموزي در اختيار شما قرار گرفته است. لطفاً آن را با دقت و متناسب با

فعاليت عملي خود پر نموده، در هر جلسه به تأييد مربي کارآموزي در همان بيمارستان برسانيد.

توجه: در صورت مفقود شدن آن نمرة لاگ بوك را از دست مي دهيد.

بارم بندي نمره اين درس به شرح زير مي باشد:

1- امتحان کتبي: در پايان ترم توسط مسئول دوره گرفته مي شود ) 8 نمره(

-2نمره عملي و انضباط و اخلاق حرفه اي:  بر اساس فعاليتهاي عملي انجام شده در بخش) 8 نمره (

-3نمره حضور و غياب و لاگبوک4 نمره:

 آيين نامه اجرائي کد پوشش و اخلاق حرفه اي دانشجويان و در محيطهاي باليني حضور به موقع در محل هاي کارآموزي به دانشجو تعلق خواهد گرفت. بديهي است تأخير در حضور و عدم رعايت مقررات درون بخشي و آيين نامه ي ذکرشده موجب کاهش تا 4 نمره پايان ترم خواهدشد.

 

کارآموزی 2

اهداف آموزشی:

1. خواندن درخواستهاي راديوگرافي (Requests ) و سابقه بيماري(History) 

2. اقدام به انجام آزمونهاي راديوگرافي ساده وتهصصي از اندامهاي فوقاني و تحتاني وجمجمه و ستون فقرات تحت نظر مربي

3. آشنايي با موارد انجام يا عدم انجام هر آزمون

4. روشهاي آماده سازي بيمار

5. ظهور و ثبوت کليشة گرفته شده

6. ارزيابي راديوگراف تهيه شده با استفاده از معيارهاي استاندارد گفته شده در درس روشهاي پرتونگاري 1

7. نحوه صرفه جويي در مواد مصرفي

8. اعمال روشهاي حفاظت از پرتو

مآخذ مورد استفاده:

اطلس پرتونگاري مريل. اطلس پرتونگاري بونتراجر. فيزيک راديولوژي بوشانگ. فيزيک راديولوژي بوشبرگ

مقررات درون بخشي:

-1 آراستگي ظاهري متناسب با شأن شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش

-2 پوشش مناسب شامل روپوش سفيد با اتيکت شناسائي

-3 رعايت اصول اخلاقي در برخورد با اساتيد، پرسنل و بيماران

-4 رعايت قوانين آموزشي مربوط به حضور و غياب و قوانين بخش مربوطه

-5 عدم هر گونه جابجائي در برنامه آموزشي، بدون هماهنگي با استاد مربوطه و گروه پرتوشناسي

-6 رعايت دقيق اصول کنترل عفونت در تمامي مراحل کار

-7 حفظ و حراست از کلية لوازم و دستگاههاي موجود در بخش

اين دفترچه براي ثبت فعاليت هاي روزانه ي کارآموزي در اختيار شما قرار گرفته است. لطفاً آن را با دقت و متناسب با

فعاليت عملي خود پر نموده، در هر جلسه به تأييد مربي کارآموزي در همان بيمارستان برسانيد.

توجه: در صورت مفقود شدن آن نمرة لاگ بوك را از دست مي دهيد.

بارم بندي نمره اين درس به شرح زير مي باشد:

1- امتحان کتبي: در پايان ترم توسط مسئول دوره گرفته مي شود ) 8 نمره(

-2نمره عملي و انضباط و اخلاق حرفه اي:  بر اساس فعاليتهاي عملي انجام شده در بخش) 8 نمره (

-3نمره حضور و غياب و لاگبوک4 نمره:

 آيين نامه اجرائي کد پوشش و اخلاق حرفه اي دانشجويان و در محيطهاي باليني حضور به موقع در محل هاي کارآموزي به دانشجو تعلق خواهد گرفت. بديهي است تأخير در حضور و عدم رعايت مقررات درون بخشي و آيين نامه ي ذکرشده موجب کاهش تا 4 نمره پايان ترم خواهدشد.

 

کارآموزی 3

اهداف آموزشی:

 

اقدام به انجام راديوگرافي از شکم و دستگاه گوارشي و صفراوي و دستگاه ادراري و سيستم صفراوي

 

مآخذ مورد استفاده:

اطلس پرتونگاري مريل. اطلس پرتونگاري بونتراجر. فيزيک راديولوژي بوشانگ. فيزيک راديولوژي بوشبرگ

مقررات درون بخشي:

-1 آراستگي ظاهري متناسب با شأن شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش

-2 پوشش مناسب شامل روپوش سفيد با اتيکت شناسائي

-3 رعايت اصول اخلاقي در برخورد با اساتيد، پرسنل و بيماران

-4 رعايت قوانين آموزشي مربوط به حضور و غياب و قوانين بخش مربوطه

-5 عدم هر گونه جابجائي در برنامه آموزشي، بدون هماهنگي با استاد مربوطه و گروه پرتوشناسي

-6 رعايت دقيق اصول کنترل عفونت در تمامي مراحل کار

-7 حفظ و حراست از کلية لوازم و دستگاههاي موجود در بخش

اين دفترچه براي ثبت فعاليت هاي روزانه ي کارآموزي در اختيار شما قرار گرفته است. لطفاً آن را با دقت و متناسب با

فعاليت عملي خود پر نموده، در هر جلسه به تأييد مربي کارآموزي در همان بيمارستان برسانيد.

توجه: در صورت مفقود شدن آن نمرة لاگ بوك را از دست مي دهيد.

بارم بندي نمره اين درس به شرح زير مي باشد:

1- امتحان کتبي: در پايان ترم توسط مسئول دوره گرفته مي شود ) 8 نمره(

-2نمره عملي و انضباط و اخلاق حرفه اي:  بر اساس فعاليتهاي عملي انجام شده در بخش) 8 نمره (

-3نمره حضور و غياب و لاگبوک4 نمره:

 آيين نامه اجرائي کد پوشش و اخلاق حرفه اي دانشجويان و در محيطهاي باليني حضور به موقع در محل هاي کارآموزي به دانشجو تعلق خواهد گرفت. بديهي است تأخير در حضور و عدم رعايت مقررات درون بخشي و آيين نامه ي ذکرشده موجب کاهش تا 4 نمره پايان ترم خواهدشد.

 

کارآموزی 4

اهداف آموزشی:

1. تسلط به آزمون هاي راديوگرافي تنه (ستون فقرات، قفسه سينه، شکم و لگن)

2. اقدام به انجام آزمونهاي راديوگرافي هاي جمجمه و صورت و فک و دندان ها

3. اقدام به انجام آزمونهاي راديوگرافيIVP و جمجمه و صورت با نظارت مربي و تاييد پزشک

4. انجام آزمايش سنجش طول استخوان هاي بلند با استفاده از خط کش مدرج (Scanography or Long Bone Measurement)

5. آشنايي با Bone Survey

6. آشنايي با موارد انجام يا عدم انجام هر آزمون

7. روشهاي آماده سازي بيمار

8. ظهور و ثبوت کليشة گرفته شده

9. ارزيابي راديوگراف تهيه شده با استفاده از معيارهاي استاندارد گفته شده در درس روشهاي پرتونگاري 3

10. تسلط بر چگونگي تهيه داروهاي ظهور و ثبوت

11. تسلط بر چگونگي شستشو و سرويس غلطک ها و تانک هاي پروسسور

12. يادگيري دستگاه ديجيتال

مآخذ مورد استفاده:

اطلس پرتونگاري مريل. اطلس پرتونگاري بونتراجر. فيزيک راديولوژي بوشانگ. فيزيک راديولوژي بوشبرگ

 

مقررات درون بخشي:

-1 آراستگي ظاهري متناسب با شأن شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش

-2 پوشش مناسب شامل روپوش سفيد با اتيکت شناسائي

-3 رعايت اصول اخلاقي در برخورد با اساتيد، پرسنل و بيماران

-4 رعايت قوانين آموزشي مربوط به حضور و غياب و قوانين بخش مربوطه

-5 عدم هر گونه جابجائي در برنامه آموزشي، بدون هماهنگي با استاد مربوطه و گروه پرتوشناسي

-6 رعايت دقيق اصول کنترل عفونت در تمامي مراحل کار

-7 حفظ و حراست از کلية لوازم و دستگاههاي موجود در بخش

اين دفترچه براي ثبت فعاليت هاي روزانه ي کارآموزي در اختيار شما قرار گرفته است. لطفاً آن را با دقت و متناسب با

فعاليت عملي خود پر نموده، در هر جلسه به تأييد مربي کارآموزي در همان بيمارستان برسانيد.

توجه: در صورت مفقود شدن آن نمرة لاگ بوك را از دست مي دهيد.

بارم بندي نمره اين درس به شرح زير مي باشد:

1- امتحان کتبي: در پايان ترم توسط مسئول دوره گرفته مي شود ) 8 نمره(

-2نمره عملي و انضباط و اخلاق حرفه اي:  بر اساس فعاليتهاي عملي انجام شده در بخش) 8 نمره (

-3نمره حضور و غياب و لاگبوک4 نمره:

 آيين نامه اجرائي کد پوشش و اخلاق حرفه اي دانشجويان و در محيطهاي باليني حضور به موقع در محل هاي کارآموزي به دانشجو تعلق خواهد گرفت. بديهي است تأخير در حضور و عدم رعايت مقررات درون بخشي و آيين نامه ي ذکرشده موجب کاهش تا 4 نمره پايان ترم خواهدشد.

 

کارآموزی در عرصه 1 (سی تی اسکن)

اهداف آموزشي:

1. آشنايي دانشجويان با يك بخش سي تي اسکن ، دستگاه سي تي اسکن و قسمتهاي مختلف آن بصورت عملي

2. يادگيري مراحل مختلف اسکن يك بيمار به صورت کلي اسکن معمولي

3. يادگيري نحوه برنامه نويسي براي يك اسکن معمولي و اسکن اسپيرال )ورود پروتکل به نرم افزار دستگاه

4. ياديگري انجام اسکن هاي باتزريق و ديناميك و تفاوت آنها با هم و تفاوت هردو با اسکن بدون تزريق

5. يادگيري آناتومي مقطعي، مفاهيم اصلي درک تصوير و اشتباهات تکنيکي بوسيله تفسير فيلم  Film Reading

6. آشنايي با نرم افزارهاي MPR ، 3D 3بعدي سازي)  ( Volume Rendering, Virtual Endoscopy

7. يادگيري نحوه چاپ تصوير

 

مقررات درون بخشي:

-1 آراستگي ظاهري متناسب با شأن شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش

-2 پوشش مناسب شامل روپوش سفيد با اتيکت شناسائي

-3 رعايت اصول اخلاقي در برخورد با اساتيد، پرسنل و بيماران

-4 رعايت قوانين آموزشي مربوط به حضور و غياب و قوانين بخش مربوطه

-5 عدم هر گونه جابجائي در برنامه آموزشي، بدون هماهنگي با استاد مربوطه و گروه پرتوشناسي

-6 رعايت دقيق اصول کنترل عفونت در تمامي مراحل کار

-7 حفظ و حراست از کلية لوازم و دستگاههاي موجود در بخش

اين دفترچه براي ثبت فعاليت هاي روزانه ي کارآموزي در اختيار شما قرار گرفته است. لطفاً آن را با دقت و متناسب با

فعاليت عملي خود پر نموده، در هر جلسه به تأييد مربي کارآموزي در همان بيمارستان برسانيد.

توجه: در صورت مفقود شدن آن نمرة لاگ بوك را از دست مي دهيد.

 بارم بندي نمره اين درس به شرح زير مي باشد:

1- امتحان کتبي: در پايان ترم توسط مسئول دوره از مطالب جزوه معرفي شده گرفته مي شود 4 نمره

-2نمره عملي:  بر اساس فعاليتهاي عملي انجام شده در بخش ام آر آي 8 نمره

-3نمره اخلاق بيمارستان4 نمره

4- نمره تکميل دقيق اين لاگبوک و حضور و غياب گروه پرتوشناسي 4 نمره

 

 آيين نامه اجرائي کد پوشش و اخلاق حرفه اي دانشجويان و در محيطهاي باليني حضور به موقع در محل هاي کارآموزي به دانشجو تعلق خواهد گرفت. بديهي است تأخير در حضور و عدم رعايت مقررات درون بخشي و آيين نامه ذکرشده موجب کاهش تا 4  نمره پايان ترم خواهدشد.

 

 

کارآموزی در عرصه 2 (ام آر آی)

اهداف آموزشي:

1.       شناخت بخش تصويربرداري MRI ، ايمني و نحوه پذيرش بيمار

2.       شناخت دستگاه

3.       فرايند تصويربرداري

4.       پروتكل هاي ستون مهره ها و مغز

5.       پروتكلهاي شانه، زانو و مفاصل

6.       بررسي عروقي و مجاري در MRI ( MRCP, MRV, MRA) و ...

 مقررات درون بخشي:

-1 آراستگي ظاهري متناسب با شأن شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش

-2 پوشش مناسب شامل روپوش سفيد با اتيکت شناسائي

-3 رعايت اصول اخلاقي در برخورد با اساتيد، پرسنل و بيماران

-4 رعايت قوانين آموزشي مربوط به حضور و غياب و قوانين بخش مربوطه

-5 عدم هر گونه جابجائي در برنامه آموزشي، بدون هماهنگي با استاد مربوطه و گروه پرتوشناسي

-6 رعايت دقيق اصول کنترل عفونت در تمامي مراحل کار

-7 حفظ و حراست از کلية لوازم و دستگاههاي موجود در بخش

اين دفترچه براي ثبت فعاليت هاي روزانه ي کارآموزي در اختيار شما قرار گرفته است. لطفاً آن را با دقت و متناسب با

فعاليت عملي خود پر نموده، در هر جلسه به تأييد مربي کارآموزي در همان بيمارستان برسانيد.

توجه: در صورت مفقود شدن آن نمرة لاگ بوك را از دست مي دهيد.

بارم بندي نمره اين درس به شرح زير مي باشد:

1- امتحان کتبي: در پايان ترم توسط مسئول دوره گرفته مي شود ) 8 نمره(

-2نمره عملي و انضباط و اخلاق حرفه اي:  بر اساس فعاليتهاي عملي انجام شده در بخش) 8 نمره 

-3نمره حضور و غياب و لاگبوک4 نمره:

 

 آيين نامه اجرائي کد پوشش و اخلاق حرفه اي دانشجويان و در محيطهاي باليني حضور به موقع در محل هاي کارآموزي به دانشجو تعلق خواهد گرفت. بديهي است تأخير در حضور و عدم رعايت مقررات درون بخشي و آيين نامه ي ذکرشده موجب کاهش تا 4 نمره پايان ترم خواهدشد.

 

 

کارآموزی در عرصه 3 (روشهای پرتونگاری اختصاصی)

اهداف آموزشی:

1.       شناخت بخش تصويربرداري آنژيوگرافي- ماموگرافي- سنگ شکن و ساير راديوگرافي هاي تخصصي

2.       شناخت دستگاه هاي بخش هاي ذکر شده

3.       فرايند تصويربرداري در بخش هاي ذکر شده

4.       آشنايي و انجام راديوگرافي هاي رنگي از دستگاه گوارش، ادراري و ...

5.       آشنايي با ماموگرافي و انجام آن (منحصرا دانشجويان خانم)

6.       آشنايي با آزمون هاي بخش سنگ شکن

7.       آشنايي با آزمون هاي آنژيوگرافي

 مقررات درون بخشي:

-1 آراستگي ظاهري متناسب با شأن شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش

-2 پوشش مناسب شامل روپوش سفيد با اتيکت شناسائي

-3 رعايت اصول اخلاقي در برخورد با اساتيد، پرسنل و بيماران

-4 رعايت قوانين آموزشي مربوط به حضور و غياب و قوانين بخش مربوطه

-5 عدم هر گونه جابجائي در برنامه آموزشي، بدون هماهنگي با استاد مربوطه و گروه پرتوشناسي

-6 رعايت دقيق اصول کنترل عفونت در تمامي مراحل کار

-7 حفظ و حراست از کلية لوازم و دستگاههاي موجود در بخش

اين دفترچه براي ثبت فعاليت هاي روزانه ي کارآموزي در اختيار شما قرار گرفته است. لطفاً آن را با دقت و متناسب با

فعاليت عملي خود پر نموده، در هر جلسه به تأييد مربي کارآموزي در همان بيمارستان برسانيد.

توجه: در صورت مفقود شدن آن نمرة لاگ بوك را از دست مي دهيد.

بارم بندي نمره اين درس به شرح زير مي باشد:

1- امتحان کتبي: در پايان ترم توسط مسئول دوره گرفته مي شود ) 8 نمره(

-2نمره عملي و انضباط و اخلاق حرفه اي:  بر اساس فعاليتهاي عملي انجام شده در بخش) 8 نمره (

-3نمره حضور و غياب و لاگبوک4 نمره:

 

 آيين نامه اجرائي کد پوشش و اخلاق حرفه اي دانشجويان و در محيطهاي باليني حضور به موقع در محل هاي کارآموزي به دانشجو تعلق خواهد گرفت. بديهي است تأخير در حضور و عدم رعايت مقررات درون بخشي و آيين نامه ي ذکرشده موجب کاهش تا 4 نمره پايان ترم خواهدشد.

 

کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی)

 

اهدافآموزشی:

1.       شناخت بخش تصويربرداري سونوگرافي

2.       شناخت دستگاه هاي بخش و عملکرد پروب ها و دستگاه

3.       فرايند تصويربرداري در بخش

4.       آمادگي هاي لازم براي انواع سونوگرافي

5.       آشنايي با سونوگرافي هاي شکم و لگن

6.       آشنايي با سونوگرافي حاملگي

7.       آشنايي با سونوگرافي هاي بافت نرم

8.       آشنايي با سونوگرافي کليه و مجاري ادراري

9.       آشنايي با مداخلات تحت گايد سونوگرافي

 مقررات درون بخشي:

-1 آراستگي ظاهري متناسب با شأن شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش

-2 پوشش مناسب شامل روپوش سفيد با اتيکت شناسائي

-3 رعايت اصول اخلاقي در برخورد با اساتيد، پرسنل و بيماران

-4 رعايت قوانين آموزشي مربوط به حضور و غياب و قوانين بخش مربوطه

-5 عدم هر گونه جابجائي در برنامه آموزشي، بدون هماهنگي با استاد مربوطه و گروه پرتوشناسي

-6 رعايت دقيق اصول کنترل عفونت در تمامي مراحل کار

-7 حفظ و حراست از کلية لوازم و دستگاههاي موجود در بخش

اين دفترچه براي ثبت فعاليت هاي روزانه ي کارآموزي در اختيار شما قرار گرفته است. لطفاً آن را با دقت و متناسب با

فعاليت عملي خود پر نموده، در هر جلسه به تأييد مربي کارآموزي در همان بيمارستان برسانيد.

توجه: در صورت مفقود شدن آن نمرة لاگ بوك را از دست مي دهيد.

بارم بندي نمره اين درس به شرح زير مي باشد:

1- امتحان کتبي: در پايان ترم توسط مسئول دوره گرفته مي شود ) 8 نمره(

-2نمره عملي و انضباط و اخلاق حرفه اي:  بر اساس فعاليتهاي عملي انجام شده در بخش) 8 نمره (

-3نمره حضور و غياب و لاگبوک4 نمره:

 

 آيين نامه اجرائي کد پوشش و اخلاق حرفه اي دانشجويان و در محيطهاي باليني حضور به موقع در محل هاي کارآموزي به دانشجو تعلق خواهد گرفت. بديهي است تأخير در حضور و عدم رعايت مقررات درون بخشي و آيين نامه ي ذکرشده موجب کاهش تا 4 نمره پايان ترم خواهدشد.

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107