اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
کارآموزی بیمارستانی

                                                                 بنام خدا


آئین نامه داخلی کارآموزي در عرصه دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی

رعایت مفاد این آئین نامه توسط دانشجویان محترم جهت ارتقاء سطح علمی کارآموزي الزامی می باشد.

* رعایت کلیه شئونات اسلامی و دانشجویی در مراکز درمانی الزامی است.

* ساعت حضور دانشجویان در تمام ایام هفته 8 بامداد و ساعت خاتمه کارآموزي ساعت 13 می باشد.
* حضور دانشجویان در آزمایشگاهها باید با روپوش سفید و تمیز با دکمه هاي بسته باشد.
*نصب کارت شناسائی ارائه شده از سوي معاونت آموزشی دانشکده روي روپوش الزامی است.
* هر دانشجو می بایست گزارش کار روزانه خود را شخصاً تکمیل و به مربی مسئول ارائه نماید. (براي تنظیم گزارش
کار یک نمره منظور گردیده است)
*
مشارکت فعال در انجام آزمایشات زیر نظر کارشناسان واحدهاي مربوطه.
* حتی الامکان در طول زمان کارآموزي از گوشی موبایل استفاده نگردد و قرار دادن گوشی موبایل در حالت بی صدا
الزامی است.
*با توجه به اینکه اکثر آزمایشگاهها مجهز به دستگاههاي مدرن تمام اتوماتیک گردیده اند، لذا؛ انتظار می رود
دانشجویان عزیز مکانیسم انجام آزمایشها را فرا گیرند.
* از تجمع و تردد بی مورد در راهروها اجتناب گردد، خروج دانشجو در طول زمان کارآموزي باید با اجازه مسئول
آزمایشگاه انجام شود.
*اگر در حین انجام کار در آزمایشگاه با خطر یا حادثه غیر منتظره مواجه شدید در اولین فرصت به سوپروایزر
آزمایشگاه اطلاع دهید.

* طبق آئین نامه آموزشی دانشگاه غیبت دانشجو در کارآموزي در عرصه از یک دهم مجموع ساعات آن درس نباید
تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود. غیبت در جلسات کارآموزي تا
سقف مشخص شده فوق در صورتی مجاز خواهد بود که مدارك مستند ارائه گردد.
*همه دانشجویان بایستی در هنگام شروع کارآموزي و کار در آزمایشگاههاي بالینی نسبت به انجام تیتر آنتی بادي
خود و تلقیح واکسن هپاتیت اقدام لازم را انجام دهند.
* جهت ارائه مشکلات و پیشنهادات خود فقط با مربیان آموزشی مربوطه تماس حاصل نمائید.

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107