معرفی

 

معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوجدفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی یاسوج به منظور نهادینه کردن موضوع توسعه و آموزش از نظر کیفی با استفاده از مشارکت گروهی اعضاء هیئت علمی در 4 محور توسعه آموزش متشکل از: برنامه ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی، رشد و  بالندگی اعضاء هیات علمی فعالیت می نماید.