طرح درس

 

 

طرح درس  اساتید گروه های آموزشی به تفکیک گروه

گروه علوم آزمایشگاهی

گروه پرتوشناسی

گروه هوشبری

گروه اتاق عمل