دسترسی به منابع الکترونیکی

دسترسی به منابع الکترونیکی جهت استفاده اعضاء هیئت علمی و محققین دانشگاه در سال 2016

................................................Databases..................................................
................................................E. Journals.................................................
.................................Evidence Based Medicine.....................................
................   ...... .........E.Books, Atlases & CME......................................
......Medical Images, Protocol, Interactive Skills & Procedure......