اطلاعیه ها

آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
روز جهانی اتاق عمل
جلسه نمایندگان دانشجویان دانشکده با ریاست و مدیران دانشکده
اهداف و شرح وظایف

طرح استاد مشاور، برای دسترسی به اهداف، وظایف، تشکیلات و تعیین روابط حاکم بین اجزای سیستمی است که در جهت پیشگیری از بروز افت تحصیلی ایجاد زمینه های ارتقاء علمی بهبود وضعیت تحصیلی و نهایتا حمایت منطقی مبتنی بر خود باوری دانشجویان، با بهره مندی از اساتید و مدرسین برجسته دلسوز و متعهد دانشگاهها فعالیت می نماید تبیین شده است. در این طرح شرح وظایف استاد مشاور بر اساس آیین نامه شامل موارد ذیل است:

 

آشنایی کامل به قوانین آموزشی و آیین نامه اساتید مشاور

تعیین زمان و مکان مشخص جهت مشاوره ، اطلاع آن به آموزش دانشگاه و حضور در موعد مقرر

امضاء و ارسال اوراق انتخاب واحد دانشجويان تحت سرپرستي­ ظرف 15 روز پس از شروع ترم به آموزش

شرکت در تمامي جلسات و كارگاه­هاي برگزار شده مربوط به اساتید مشاور

تحویل  گزارش ماهانه به مسئول اساتيد مشاور

تشکیل پرونده جداگانه برای هر دانشجو مشتمل بر

فرم مربوط به اطلاعات فردی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی

 فرم وضعیت تحصیل

کارنامه های پایان هر نیمسال بررسی سوابق آموزشی

فرم گزارش مربوط به علت مرجعات دانشجو به استاد و مشاوره های انجام شده

در صورتی که دانشجو به مرکز مشاوره دانشگاه ارجاع داده شده، یک نسخه از گزارش ویژگی های عاطفی، فرهنگی و تربیتی دانشجو همراه با نتایج معاینات و اقدامات درمانی و مشاوره های انجام شده

رسیدگی مسائل آموزشی:

آشنا نمودن دانشجو با مقررات آموزشی

آشنا نمودن دانشجو با فرایند آموزشی پژوهشی

هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی شناسایی دانشجويان ضعيف و قوي و اطلاع آن به سرپرست اساتيد مشاور

نظارت بر کلیه ی امور مربوط به انتخاب واحد ( با در نظر گرفتن پیش نیاز و هم نیلزی واحد ها)، حذف و اضافه و انتقال و میهمانی و تغییر رشته با رعایت قوانین آموزشی

مشاوره در زمینه های مورد نیاز دانشجو مانند برنامه ریزی درسی، روشهای صحیح مطالعه و ادامه ی تحصیل

رسیدگی به مسایل فرهنگی:

شناسایی زمینه های اسیب پذیری و عوامل غیر آموزشی موثر بر وضعیت تحصیلی  دانشجویان

آشنا نمودن دانشجو با شهر محل تحصیل

آشنا نمودن دانشجو با واحد های مختلف دانشگاه

ارجاع موارد مورد نیاز به مرکز مشاوره ی دانشگاه

تشویق دانشجو به شركت در فعاليت­هاي فوق برنامه علمي، فرهنگي

آشنا نمودن دانشجو با مسئوليت شغلي آينده

 

واحد و امتياز استاد مشاور بر اساس فرم ارزشيابي دانشجويان از عملكرد استاد مشاور(40%)، گزارش عملکرد (20%)، تکمیل پرونده ی دانشجو (10%)،  شرکت در جلسات تشکیل شده جهت اساتید مشاور(10%) حضور در ساعات اعلام شده در طي ترم (10%) و حضور در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه (10%) صورت مي گيرد.

برخي نكات مهم آئين نامه استاد مشاور( به تاريخ 8/4/88-شماره 150976/آ) :

ماده 5: علاوه بر تكميل فرمهاي مربوط و تهيه پرونده وپژه هر دانشجو بايد مسايل و عوامل موثر برروند تحصيلي دانشجويان را بررسي و شناسايي نموده و درصورت لزوم به مراكز مربوطه با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور ارجاع دهد.

ماده 9: حضور استاد مشاور در دانشكده از يك روز قبل از ثبت نام تا يك روز پس ازآن و روزهاي حذف و اضافه و حذف اضطراري الزامي است.

ماده 10: ساعت و محل ملاقات بايد از ابتداي هر نيمسال مشخص گردد و استاد مشاور بايد به مدت حداقل يك ساعت به ازاي هر 5 دانشجودر هفته حضور مفيد داشته باشد.

ماده11 : به ازاي هر دانشجو معادل 1/0 واحد درسي نظري در هر نيمسال تحصيلي (با ارائه مستندات و تائيد مسئول استادان مشاور و معاون آموزشي دانشكده) منظور خواهد شد.

ماده 12: به ازاي هر 10 دانشجودر هر سال تحصيلي ، 2 امتياز اجرايي جهت ارتقا ( طبق ماده 3 آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي) منظور خواهد شد.

ماده 15: چنانچه استاد مشاور بخشي از وظايف مندرج را اجرا نكند، به همان ميزان از امتياز وي كسر خواهد شد.

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107